24 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Radny, jak towarzysz Janosik

5 min read

Serialowy Janosik ( w tej roli niezapomniany Marek Perepeczko) wsławił się tym, że zachowywał się dokładnie tak, jak na socjalistę przystało, w potrzebie zabierał bogatym i dawał biednym, lub… odwrotnie.

Podobna sytuacja wydarzyła się podczas przedostatniej sesji Rady Miasta, gdzie pan radny Andrzej Jerosławski ( już jesteśmy zelektryzowani) ustosunkował się do sprawy opłaty targowej, którą tucholskie PK ściąga od handlujących na tzw. pasażu, przy ulicy Nowodworskiego w Tucholi.

Pan radny, okazuje się, jest bardzo dobry w rachunkach, świetnie dodaje lub odejmuje, wedle chwilowej potrzeby. Oczywiście, matematycznym podtekstem celuje, niczym z armaty, w swojego ulubieńca – Burmistrza Tucholi. Ten ostatni, jak zwykle, zachowuje stoicki spokój i ma ku temu granitowe podstawy – dokumenty i wiedzę.

Problem z którym ponownie boryka się pan radny, to opłaty, które muszą wnieść kupcy z pasażu.

Poznajmy szczegóły.

Teraz, niech przemówią dokumenty:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)oraz art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 716), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się pobór opłaty targowej.

§ 2. Określa się wysokość stawek opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w następujących wysokościach:
1. przy sprzedaży produktów rolnych
1) od samochodu osobowego, z którego prowadzona jest sprzedaż – 12,00 zł,
2) od samochodu osobowo-towarowego i samochodu os. z przyczepą – 15,00 zł,
3) od samochodu ciężarowego – 20 zł,
4) od przyczepy, naczepy, platformy – 20 zł,
2. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru – 3 zł, 3. za zajęcie placu w celach handlowych:
1) 1 m kw. zajętej powierzchni – 3,00 zł,
2) 2 m kw. zajętej powierzchni – 6,00 zł,
3) 3 m kw. zajętej powierzchni – 9,00 zł,
4) 4 m kw. zajętej powierzchni – 12,00 zł,
5) 5 m kw. zajętej powierzchni – 15,00 zł,
4. za zajęcie placu handlowego wyznaczonego w hali targowej na targowisku przy ul. Nowodworskiego – 18 zł,

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. 2. Pobór opłaty targowej powierza się:
1) Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Sp. z o.o.
2) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tucholi,
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają za okresy miesięczne w terminie do 5 każdego miesiąca za m-c poprzedni na rachunek Gminy Tuchola.

5. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności za korzystanie z placów i urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez podmioty prowadzące targowiska.

§ 5. Poszerzyć zakres zwolnień od opłaty targowej wyszczególniony w art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych o:

1) osoby dokonujące sprzedaży mleka w miejscach zwyczajowo przyjętych,

2) właścicieli i dzierżawców placówek handlowych od stoiska ustawionego przed istniejącą placówką,

3) prowadzących działalność handlową w okresie trwania obchodów „Dni Borów Tucholskich” w miejscach wyznaczonych przez organizatora imprezy.

§ 6.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.

§7.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 styczna 2017 r. i z tym dniem traci moc Uchwała XIII/107/15 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 3 grudnia 2015 r. poz. 3958)

Burmistrz Tucholi

Uzasadnienie Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata targowa jest opłata fakultatywną. W powyższej uchwale nie proponuje się wzrostu stawek w stosunku do roku bieżącego. Z uwagi na duże koszty związane z prowadzeniem i utrzymywaniem targowisk proponuje się utrzymać na terenie naszej gminy pobór opłaty targowej w miejscach i wysokościach jakie obowiązywały dotychczas w ostatnich latach wysokości opłat nie ulegały zwiększeniu). Wpływy z opłaty targowej w roku 2017 planuje się osiągnąć w wysokości ok. 80.000 zł. tj. na podobnym poziomie jak w ostatnich latach.

**********

Uporządkujmy informacje. Handlujący na pasażu, przy Nowodworskiego, zapłacą 18 złotych, koniec, kropka. Większość radnych przegłosowała radnego Jerosławskiego. Jednak…, pozostaje do wyjaśnienia kwestia sławetnych 9 złotych, które z jakiejś przyczyny znikają, z kieszeni handlujących, dając wspomnianą przez radnego kwotę aż 27 złotych (18+9)!

Jest wyjaśnienie tej kwestii. To sprawa dobrowolności, handlujący od wielu lat w tym samym miejscu, chcą mieć najdogodniejszy dla klienta punkt i za tę usługę, swoistą rezerwację, muszą zapłacić extra 9 złotych.

Mogą, ale nie muszą!

Porównanie pomiędzy kramarzem, a restauracją „Patio”, to wyjątkowa niestosowność. Nie ma najmniejszego porównania pomiędzy tymi biznesami.

Przypomnijmy sobie, dawna „Kuźnia”, obecnie „Patio”, to dla prowadzących gastronomię miejsce przeklęte. Już czwarty raz zmienia się ajent tej restauracji. W kwestii przetrwania obecnego jesteśmy nastawieni wyjątkowo pesymistycznie. Wyrok brzmi pól roku, względnie rok, o ile obecny właściciel powielał będzie dawne zwyczaje.

Pomimo wszystko, aby prowadzić tę działalność, ponosi gigantyczne koszty. „Czynsz” w wysokości 1000 złotych odprowadzany do UMiG jest bardziej, niż rozsądny. A gdzie koszty energii, pensji dla pracowników, wyposażenia, zaopatrzenia, utylizacji odpadów, paliwa, amortyzacji pojazdów, a gdzie media? Mówimy o kwotach rzędu wielu tysięcy złotych!

Jakie koszty ponosi kramarz? W porównaniu z „Patio”… żadne! Sprzeda 4 pary majtek po 5 złotych i czynsz za jeden dzień z głowy, reszta to czysty zysk.

700 złotych na miesiąc, plus ewentualne koszty przejazdu do producenta lub hurtownika. Układ świetny, dlatego obsada targowych boksów jest od lat stała, a w dawnej „Kuźni” raz, za razem dochodzi do perturbacji, co w efekcie powoduje zwolnienia grupowe.

Bardzo wrażliwy na cudzą dolę radny lamentuje, że kramarze marzną na powietrzu, cóż, to nic przyjemnego, ale gdyby nie mieli realnego dochodu, z pewnością by tego nie robili.

Dokonaliśmy porównania cen za użytkowanie boksów pomiędzy Tucholą, a dwoma innymi miasteczkami o zbliżonej wielkości Tucholi w dwóch różnych punktach Polski: Chojnicach i Bystrzycy Kłodzkiej.

Ile? Minimum 20 złotych, czyli o 2 złocisze więcej, niż w Tucholi.

Znalezione obrazy dla zapytania pręgierz tokis
Pręgierz – Bystrzyca Kłodzka. Fot. TOKiS – PRESS

Radny optuje, aby dokonać zmian, czy miał rację? Większość radnych doczytała i wgryzła się w niuanse, radny Jerosławski nie, efekt? Został przegłosowany, był jedynym, który podniósł czasie głosowania rękę do góry, mówiąc „nie”.

Dlaczego nie? Bo nie.., i taka jest konkluzja, ale zawsze można podrażnić burmistrza, ot taka scena, jak ze wspomnianego wcześniej filmu, gdzie murgrabia przyjmuje razy od Janosika, a ten w efekcie prowokacji, ląduje w lochu.

My idziemy dalej, preferujemy pręgierz na tucholskiej starówce i darmowe piwo, podczas egzekucji.

Kto pierwszy? Mamy pewniaka?

_________________________

Mariusz R.Fryckowski

Fot. wMeritum.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook