25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

RAPORT O STANIE GMINY TUCHOLA za 2018 rok

2 min read

DCIM100MEDIADJI_0103.JPG

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina Tuchola opracowała stosowny dokument, który był przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi w dniu 24 maja 2019 r.

Raport stanowi podsumowanie 2018 roku przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów. W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej w Tucholi, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Tucholi i jednostek podległych gminie.

Dokument do pobrania poniżej.

SPIS TREŚCI:
I.    Wstęp 
II.    Informacje ogólne
III.   Informacje finansowe 
IV.   Informacje o stanie mienia komunalnego
– część 1
– część 2
– część 3
V.    Informacja o realizacji polityk, programów i strategii:
A. Strategia rozwoju
B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
D. Gminny program rewitalizacji
E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
F. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
G. Program opieki nad zabytkami 
H. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
I. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
J. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
K. Program ochrony środowiska 
L. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
– część 1
– część 2
– część 3
M. Program Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2017-2019
– część 1
– część 2
– część 3
N. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
część 1
część 2
część 3
O. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
część 1
część 2
część 3
P. Inne programy w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej
część 1
część 2
VI.    Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Tucholi
część 1
część 2
VII.    Współpraca z innymi społecznościami i stowarzyszeniami
VIII.   Oświata i edukacja 
IX.     Podsumowanie

Cały raport do pobrania TUTAJ.


bip.miasto.tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook