21 października 2020

„Razem bezpieczniej” – nowy nabór

4 min read

MSWIA ogłasza nabór projektów do kolejnej edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe mogą się już starać o dofinansowanie swoich projektów w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (Edycja na 2019 r.)  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże w 2019 roku na ten cel łącznie 6 milionów złotych.

Liczba projektów przekazywana przez Urząd Wojewódzki do MSWIA ustalona została na 26 projektów ze wszystkich celów szczegółowych, a maksymalne kwoty dofinansowania zostały przyjęte w sposób następujący:

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  – budowa miasteczek ruchu drogowego;

50.000zł   – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych;

25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców);

W tegorocznej edycji oceniane będą projekty dotyczące jednego z 4 wymienionych poniżej celi szczegółowych z podziałem na cele priorytetowe oraz mikroprojekty (mikroprojekt – projekt lokalny o zasięgu dla społeczności do 10.000 mieszkańców):

Cel szczegółowy nr 1 „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym  uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”

Maksymalnie 4 projekty w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 100.000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 1a  „Budowa miasteczka ruchu drogowego”– maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 100.000 zł,
 • 1 mikroprojekt – maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 25.000 zł.


Cel szczegółowy nr 2 „
Bezpieczne przejścia dla pieszych”

Maksymalnie 12 projektów w tym:

 • 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 100.000 zł,
 • 3 projekty na cel priorytetowy 2a „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” – maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 50.000 zł,
 • 3 projekty na cel priorytetowy 2b „Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym” – maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 50.000 zł,
 • 2 mikroprojekty – maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 25.000 zł.


Cel szczegółowy nr 3
„Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”

Maksymalnie 5  projektów w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt 100.000 zł,
 • 1 projekt na cel dodatkowy 3a „Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży” – maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt 50.000 zł,
 • 1 projekt na cel dodatkowy 3b „Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy” – maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt 50.000 zł,
 • 1 mikroprojekt – maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 25.000 zł.


Cel szczegółowy nr 4
„Edukacja dla bezpieczeństwa”

Maksymalnie 5 projektów w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 – maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt 100.000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 4a „Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa” – maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt 50.000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 4b „Bezpieczeństwo nad wodą i w górach” – maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt 50.000 zł,
 • 1 mikroprojekt – maks. kwota dofinansowania na 1 projekt 25.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów powinny być tożsame z jednym z celów szczegółowych wskazanych w założeniach ww. programu na 2019 r. wraz ze wskazanym podziałem na cele szczegółowe główne, cele priorytetowe oraz mikroprojekty (mikroprojekt – projekt lokalny o zasięgu dla społeczności do 10.000 mieszkańców). Ponadto uprzejmie informuję, że propozycje projektów do dofinansowania powinny być oparte na wnikliwej analizie zagrożeń bezpieczeństwa oraz realnych potrzeb społeczności lokalnych, powstałej zarówno w oparciu o dane statystyczne nt. skali zagrożeń, jak i o wnioski z koordynowanych oraz współrealizowanych programów profilaktycznych, a także innych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Gotowe wnioski o dofinansowanie proszę przesyłać (również drogą elektroniczną) do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Razem bezpieczniej”. Wniosek w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku wraz z wersja edytowalną) proszę przesłać na adres: pwygonowski@bydgoszcz.uw.gov.pl z podaniem danych kontaktowych do koordynatora projektu (imię i nazwisko oraz nr telefonu).

Treść programu, wzór wniosku, instrukcja do wniosku, kryteria oceny, procedury dotyczące otrzymania dofinansowania oraz informację dotyczące przetwarzania danych osobowych są umieszczone na stronie internetowej MSWiA: www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl

Wniosek o dofinansowanie

Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook