9 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rozpoczęto negocjacje z Komisją Europejską

2 min read
Polskie regiony przystępują do negocjowania z Komisją Europejską swoich regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Dla naszego województwa stawka wynosi 2 miliardy euro. Pierwsze oficjalne spotkanie, w którym uczestniczy marszałek Piotr Całbecki, dziś (5 marca) w Brukseli.
– Idea podziału środków jest znana – podporządkowujemy go celom strategicznym wskazanym w strategii rozwoju województwa 2020+. Nasz nowy RPO będzie podstawowym instrumentem realizacji strategii, a strategicznymi wyznacznikami polityki rozwojowej są konkurencyjna gospodarka, modernizacja wsi i miast oraz silna metropolia, służące budowie zasobnego, nowoczesnego społeczeństwa. Wierzę, że uda nam się te cele zrealizować – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

70 procent przyszłej dotacji Unii Europejskiej dla województwa kujawsko-pomorskiego to środki przeznaczone na inwestycje, 30 procent trafi na projekty społeczne, przede wszystkim związane z podnoszeniem poziomu kształcenia i kształceniem odpowiadającym rzeczywistym wyzwaniom i potrzebom rozwojowym oraz ograniczaniem bezrobocia i strefy wykluczenia społecznego. 446 milionów euro, 23 procent puli, trafi na przedsięwzięcia związane ze wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności  gospodarki, 217 mln euro (11 procent) na inwestycje związane z budowaniem sprawnej infrastruktury transportowej. Pokaźne wsparcie – ponad 380 milionów euro, łącznie 20 procent – skierujemy na projekty związane z ochroną środowiska.

W sensie formalnym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020 będzie realizowany w podziale na dwanaście osi priorytetowych:
1.    Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
2.    Cyfrowy region
3.    Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
4.    Region przyjazny środowisku
5.    Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
6.    Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
7.    Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (EFRR)
8.    Aktywni na rynku pracy
9.    Solidarne społeczeństwo
10.    Innowacyjna edukacja
11.    Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (EFS)
12.    Pomoc techniczna

W pulach osi które w całości poświęcamy rozwojowi społecznemu znajdą się pieniądze między innymi na promowanie samozatrudnienia i pracy na własny rachunek (w tym dotacje i niskooprocentowane pożyczki), rozwiązania służące łatwiejszemu godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (w tym rozbudowę systemu instytucjonalnej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi), usługi dotyczące inwestowania w kapitał ludzki dla małych i średnich przedsiębiorstw, instrumenty dotyczące wsparcia rynku pracy (finansowanie staży, szkoleń i studiów podyplomowych oraz subsydiowane zatrudnienie), wspieranie segmentu gospodarki społecznej, poprawę sieci usług społecznych na rzecz rodzin i rozwiązania służące poszerzaniu sfery kształcenia ustawicznego.

Wartość naszego nowego RPO jest o 350 milionów wyższa niż pierwotnie zakładano i o ponad 430 milionów wyższa niż adekwatna pula na lata 2007-2013 (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i pozostające w dyspozycji samorządu województwa pieniądze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Warto podkreślić, że między innymi dzięki sprawnemu inwestowaniu unijnej pomocy w poprzednim okresie programowania otrzymano dodatkowo do rozdysponowania 115 milionów euro.

_________________
(red)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook