8 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ruch kadrowy w pełni, tucholskie starostwo rozpisało konkursy

10 min read

Będą zmiany na stanowisku dyrektorów dwóch ważnych placówek oświatowych w Tucholi: Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi i dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego.

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi

 Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola

I. Do konkursu może przystąpić:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada ukończone studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207),

b) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)  posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5-lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f)  nie był karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

g)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

i)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3)  osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a)  posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

e)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

f)  spełnia wymogi określone w pkt. 1b,1e, 1g i 1i niniejszego ogłoszenia.

 

II. Osoby przystępujące do konkursu składają następujące dokumenty:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,

2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły,

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność od czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem:„Konkurs na stanowisko dyrektora Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej”

 

od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Starostwo Powiatowe w Tucholi,

ul. Pocztowa 7,

89-500 Tuchola,

 

do dnia 1 czerwca 2015 r.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Tucholskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

V. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów składanych
w formie kserokopii.

***

 Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi ul. Pocztowa 8a 89-500 Tuchola

I. Do konkursu może przystąpić:

 1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)  posiada ukończone studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207),

b)  posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)  posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d)  uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5-lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) nie był karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

g)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

i)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych    w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu,      z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3) osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a)  posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

f)  spełnia wymogi określone w pkt. 1b,1e, 1g i 1i niniejszego ogłoszenia.

II. Osoby przystępujące do konkursu składają następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły,

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność od czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  ii dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi”

od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Starostwo Powiatowe w Tucholi,

ul. Pocztowa 7,

89-500 Tuchola,

do dnia 1 czerwca  2015 r.  

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Tucholskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

V. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów składanych
w formie kserokopii.

______________________

(red.)

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook