29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Sala konferencyjna, czy miejsce dostosowane do potrzeb sakralnych? Co powstanie na czwartym piętrze tucholskiego szpitala?

4 min read

Dokładnie wczoraj opublikowano informację o tym, że tucholski szpital ma konkretne zamiary, co do wykorzystania wolnej przestrzeni na VI piętrze swojego budynku.

Informację zredagowano w formie zaproszenia dla tych wszystkich, którzy chcą podzielić się zapewne oryginalnością swojej koncepcji architektonicznej dla tej konkretnej, wolnej powierzchni. Zapraszający (szpital) nie wyklucza, że właśnie w tym miejscu może powstać miejsce dostosowane do potrzeb sakralnych lub sala konferencyjna. Czy oznacza to, że dotychczasowa kapliczka straci rację bytu, po uprzednim oddzieleniu jej od chorych gipsową płytą? Cofnijmy się o kilka miesięcy, do czwartej sesji Rady Powiatu, gdzie sprawą zajął się nieżyjący już radny, pan Zbigniew Grugel.

Można odnieść wrażenie, że obecnie istniejąca kapliczka stanowi swoistą kość w gardle zarządzającego, ale według niesprawdzonych informacji, również władze kościelne nie pałają zbytnim entuzjazmem do ewentualnego wsparcia tych, którzy chcą utrzymać dawny stan rzeczy. Wykorzystanie przestrzeni, obecnie zaproponowanej przez szpital jest bardzo dobrym ruchem, który można odczytać w jednoznaczny sposób:”aby wilk był syty i owca cała”, a wybór należeć będzie do mieszkańców, ściślej do ich reprezentantów, bo nikt nie spodziewa się w tej sprawie osobnego referendum.

Możemy  spekulować na dowolne sposoby, ale niech przemówią suche fakty w postaci opublikowanego zaproszenia, lub bardziej trafnie – oferty.

Z A P R O S Z E N I E 
do składania ofert na opracowanie: 
 koncepcji architektonicznej 
IV pietra w Szpitalu Tucholskim Sp. z o.o. 
z uwzględnieniem jej dostosowania do potrzeb sakralnych 
  
I.     Zamawiający: 
Szpital Tucholski Sp. z o.o. 
ul. Nowodworskiego 14-18 
89-500 Tuchola 
  
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 
1.      Miejsce objęte zamówieniem: 
Opracowanie obejmuje salę konferencyjną zlokalizowaną w siedzibie Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.  przy ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi, na IV piętrze budynku głównego Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.  Powierzchnia całkowita pomieszczeń objętych niniejszym zaproszeniem obejmuje  63 m2. 
Zamawiający przewiduje dla tego pomieszczenia następujące funkcje: 
1)     Sala konferencyjna (miejsce walnych zgromadzeń wspólników, zebrań i spotkań pracowniczych, wykładów, szkoleń, spotkań pacjentów i ich rodzin itp.) 
2)     Kaplica szpitalna  (możliwość odprawiania nabożeństw, spotkań pacjentów z duchownymi itp.). 
  
2.      Wytyczne programowo – przestrzenne: 
Celem koncepcji ma być harmonijne zabezpieczenie interesu i potrzeb różnych użytkowników przedmiotowego pomieszczenia (organów spółki, wspólników, pracowników, duchownych, pacjentów, wykładowców) poprzez przedstawienie optymalnego sposobu zagospodarowania pomieszczeń. 
Koncepcja powinna obejmować zagospodarowanie pomieszczeń objętych zaproszeniem poprzez przedstawienie propozycji przebudowy i/lub modernizacji pomieszczenia w celu zapewnienia realizacji zakładanych funkcji – sala konferencyjna z dostosowaniem jej wykorzystania również dla potrzeb sakralnych. 
  
3.      Wizja lokalna pomieszczenia: 
W celu umożliwienia zapoznania się z aktualnym stanem pomieszczeń, jego bezpośrednim sąsiedztwem itp. Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń  objętych zaproszeniem dla zainteresowanych wykonawców w dniach od 20.01.2016 – 29.01.2016  r. 
Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego  do  kontaktów  jest: 
Pan Arkadiusz Łosiński nr tel.   519 323 212 
  
III.             Sposób opracowania koncepcji: 
Koncepcję należy przedstawić w formie: 
1)     graficznej – na którą składa się zagospodarowanie pomieszczenia objętego zaproszeniem, z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań architektonicznych,   kolorystyki, oświetlenia, itp. 
2)     opisowej – na którą składa się opis koncepcji zagospodarowania pomieszczenia z uwzględnieniem jego planowanych funkcji, projektowanych rozwiązań architektonicznych oraz zbiorcze – szacunkowe  zestawienie kosztów realizacji projektu zwartego w koncepcji. 
  
IV.               Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający oczekuje wykonania koncepcji architektonicznej Sali Konferencyjnej w Szpitalu Tucholskim Sp. z o.o. z uwzględnieniem jej dostosowania również do potrzeb sakralnych do dnia 29.02.2016 r.   
  
V.                     Wymagania dotyczące przekazania opracowanych dokumentów: 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowanie objęte niniejszym zapytaniem w ilości 2 kompletów, wydrukowanych i oprawionych wraz z tożsamą wersją elektroniczną zapisaną na twardym nośniku ( w formatach: .doc oraz .pdf). 
  
VI.              Warunki udziału w postępowaniu: 
Uczestnikami postępowania mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które: 
1)     udokumentują swoje wykształcenie i kwalifikacje do opracowania przedmiotu zapytania ; 
2)     złożą oświadczenie, że przedstawiona koncepcja nie narusza praw osób trzecich. 
  
VII.           Kryterium wyboru oferty: 
Prace oceniane będą wg następujących kryteriów: 
1)     Cena – do 70 pkt; 
2)     Walory estetyczne, oryginalność projektu – 10 pkt; 
3)     Stopień realności wykonania i walory ekonomiczne koncepcji – do 20 pkt. 
  
VIII.        Termin, miejsce i forma składania ofert: 
                  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie 
                  Zamawiającego, Sekretariat pokój nr 1 do dnia 29.02. 2016 r. do godz. 09:00, 
                  opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej 
                  napisem:   „Oferta  na opracowanie  koncepcji architektonicznej IV pietra w 
                  Szpitalu Tucholskim Sp. z o.o.  z uwzględnieniem jej dostosowania do potrzeb 
                   sakralnych”   
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w punkcie VI Zaproszenia do składania ofert oraz wstępną koncepcję zagospodarowania pomieszczenia objętego niniejszym zaproszeniem. 
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Osobą do kontaktów z oferentami jest: 
Prezes Zarządu – lek. med. Jarosław Katulski , tel. 52 33 60 503, mail: sekretariat@szpitaltuchola.pl 
  
IX.              W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowania o miejscu i terminie podpisania umowy. 

Pozostaje jednak kwestia najważniejsza, jak w stosunku do tego pomysłu odniosą się nie radni, a społeczeństwo? A może kapliczka zwyczajnie zniknie?

Do sprawy powrócimy.

____________________

(red.)

Mat. BiP – powiat

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook