24 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Samorządowcy o wyborach prezydenckich

4 min read

Samorządy, ostatni bastion praw obywatelskich w Polsce ulega sukcesywnemu zniszczeniu. Co z tego wyniknie? Trudno powiedzieć, ale przejęcie i sprawowanie władzy absolutnej, to cel każdej rodzącej się socjalistycznej dyktatury, a jej opoką, filarem, jest rozbudowana do obłędu biurokracja i tysiące antyobywatelskich przepisów. Sprawę komplikuje pandemia medialnego wirusa, co władzy również jest na rękę, bo nim wyjaśnią każdą porażkę, czy działania wbrew obowiązującemu prawu.

Samorządowcy mają dosyć takich działań i mówią jasno – basta i kolejno deklarują nieposłuszeństwo.

Związek Miast Polskich idzie dalej:

Po wprowadzonych 28 marca zmianach w Kodeksie wyborczym liczni samorządowcy w oficjalnych oświadczeniach informują, że nie będzie możliwe przeprowadzenie powszechnych wyborów Prezydenta RP 10 maja br.

Jesteśmy przekonani, że (…) pełne uzasadnienie w przepisach prawa, nakazujących władzom publicznym dbałość o zdrowie i życie obywateli, będzie miała każda decyzja wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, dotycząca niewykonania w stanie epidemii czynności przygotowawczych do wyborów, podyktowana odpowiedzialnością zarówno za swoich podwładnych jak i innych osób – czytamy do Uzasadnienia do Stanowiska Zarządu ZMP z dnia 29 marca 2020.

Zarząd Związku skierował do rządu apel o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju, co umożliwiłoby wszystkim zorganizowane działanie, zamiast obecnego stanu niepewności i chaosu organizacyjnego (nierównomierne i nieadekwatne działanie organów administracji państwowej w różnych częściach kraju, w analogicznych sytuacjach).

Trwa akcja podpisywania się wójtów, burmistrzów i prezydentów pod apelem wzywającym rząd i wszystkie siły polityczne w kraju o pilne rozwiązanie sporu dotyczącego wyboru Prezydenta RP.

To wspólna inicjatywa korporacji samorządowych. Na posiedzeniu on-line Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 24 kwietnia przyjęto wniosek burmistrza Czechowic-Dziedzic o wspólne wystąpienie wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów polskich gmin i miast, ponad podziałami politycznymi, o zakończenie powodującego wielki zamęt w życiu publicznym sporu politycznego oraz wprowadzenie zgodnych z Konstytucją i ustawami rozwiązań.

Obecnie samorządowcy w całym kraju podpisują Apel i wysyłają go Premiera, Prezydenta, Sejmu i Senatu.

Oto jego treść:

„My, polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zwracamy się z apelem do prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju, o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu dotyczącego wyborów prezydenta RP.

Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Polskie sa­morządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządowej, mające na celu ograniczenie zagrożeń, które rodzi obecna sytuacja.

Kwestia organizacji majowych wyborów stała się zakładnikiem sporów partyjnych. Każdy z nas ma określone poglądy i sympatie polityczne, jesteśmy zróżnicowanym środowiskiem. Wszystkich nas łączy jednak w tej chwili przekonanie, że spór wokół wyborów przekroczył ramy, zwykłej w demokracji, rywalizacji stronnictw.

Wszystkich nas obowiązuje nadrzędny nakaz działania na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z prawem samorząd ma zadania związane z organizacją wyborów. W ostatnich dniach i godzi­nach podejmowane są decyzje i wydawane są nam polecenia, które nie znajdują oparcia w przepisach prawa. Jesteśmy stawiani w sytuacji, w której musimy wybierać, czy wykonać polecenie, czy zachować się zgodnie z obowiązującym prawem. To absolutnie niedopuszczalna sytuacja. To działanie, które uderza w podstawy demokratycz­nego państwa prawa, rujnuje zaufanie obywateli do własnego państwa i jego władz. Na każdym poziomie: od prezydenta i premiera, przez parlament, po samorząd terytorialny.

To musi się skończyć! Oczekujemy od rządzących oraz wszystkich sił politycznych w Polsce rozwią­zania tej sytuacji. Pilnego rozwiązania, które wprost wynika z obowiązującego prawa. Wzywamy w imieniu własnym i mieszkańców naszych gmin i miast do prowadzenia działań zgodnych z prawem oraz interesem obywateli. Z uwzględnieniem ich fundamentalnych praw i bezpieczeństwa.

Czasu na opamiętanie jest coraz mniej, ale ciągle mamy szansę powstrzymać ten zamęt. Cofnąć się o krok i znaleźć rozwiązanie zgodne nie tylko z interesem swojej grupy politycznej, ale wszystkich obywateli. To nie jest czas na wojnę polityczną.

Apelujemy o rozwagę i działanie zgodne z prawem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za państwo. Prosimy o to wszystkich uczestników tego sporu. Rozwiążmy ten problem, abyśmy mogli skupić się w tej chwili na tym, co najważniejsze – opanowaniu epidemii i przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, który coraz wyraźniej już wszyscy widzimy.

Polska, 24 kwietnia 2020 r.”


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook