22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Strefy płatnego parkowania w Tucholi – kompendium wiedzy

11 min read

Zaparkowanie samochodu w Tucholi graniczy z cudem. Każdy parking wypełniony jest zawsze do ostatniego miejsca. Sytuacja odrobinę się polepsza późnym popołudniem i w nocy. Jednak i ten stan zmienia się, kiedy rozpoczynają się długie weekendy i święta, słowem, miasto pęka w szwach. Czy jest szansa na zmiany po wprowadzeniu stref płatnego parkowania? Na to pytanie odpowiemy sobie za jakieś pół roku, teraz musimy przygotować się do zmian, ponieważ nowym elementem miejskiej infrastruktury staną się… parkometry.

Gdzie powstaną płatne strefy parkowania?

1. Plac Wolności
2. Sępoleńska
3. Ks. Konstantyna Kreffta
4. Szkolna
5. Plac Zamkowy
6. Zamkowa
7. Gabrychów
8. Staromiejska
9. Starofarna
10. Rzeźnicka
11. Chojnicka
12. Okrężna
13. Spichlerzna
14. Górna
15. Ks. ppłk. Józefa Wryczy
16. Murowa
17. Tylna
18. Krótka
19. Rycerska
20. Rynkowa
21. Studzienna
22. Podgórna
23. Nowodworskiego
24. Garbary
25. Stanisława Saganowskiego
26. Świecka
27. Dworcowa
28. Pocztowa

Organizacja i koszty płatnego parkowania

Rada Miejska przygotowała uchwałę, która zatwierdzi ( co do tego nie ma większych wątpliwości), już w najbliższy piątek. Nie oznacza to, że od razu wejdzie w życie, bo to nastąpi dopiero w lipcu. Dlaczego? To oczywiste, władze zakładają najazd turystów, to w końcu sezon wakacyjny.

Co odnajdziemy w uchwale?

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania, zwaną dalej SPP, na terenie miasta Tuchola, obejmującą ulice określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Obszar strefy płatnego parkowania określa załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Za postój pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w SPP pobiera się opłaty.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Opłaty za postój w SPP mogą być uiszczane:

1) poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze,
2) poprzez wykupienie biletu poprzez system płatności mobilnych przy użyciu telefonu komórkowego dysponującego aktywną aplikacją,
3) w formie opłat abonamentowych: miesięcznych, 6-miesięcznych i 12-miesięcznych, które upoważniają do postoju w SPP przez okres ich ważności.

4. Wprowadza się opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w SPP dla:

1) osoby fizycznej zamieszkałej na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP,
2) osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP,
3) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest obszar SPP,
4) osoby fizycznej, której miejsce pracy położone jest na obszarze SPP,
5) uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarze SPP.5. Uiszczenie opłaty za postój w formie opłaty abonamentowej nie gwarantuje miejsca parkingowego w SPP.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP:

1) opłata jednorazowa:
a) 1,00 zł. do pół godziny parkowania,
b) 2,00 zł. za pierwszą godzinę parkowania,
c) 2,40 zł. za drugą godzinę parkowania,
d) 2,80 zł. za trzecią godzinę parkowania,
e) 2,00 zł. za czwartą godzinę parkowania i następne.

2) opłata abonamentowa dla osoby fizycznej zamieszkałej lub zameldowanej na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP:

a) 30,00 zł. za 1 miesiąc,
b) 150,00 zł. za 6 miesięcy,
c) 270,00 zł. za 12 miesięcy.

3) opłata abonamentowa dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której miejscem wykonywania działalności jest obszar SPP, dla osoby fizycznej, której miejsce
pracy położone jest w granicach SPP oraz dla uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarze SPP:

a) 50,00 zł. za 1 miesiąc,
b) 250,00 zł. za 6 miesięcy,
c) 450,00 zł. za 12 miesięcy.

2. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP bez uiszczenia należnej opłaty.

3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP dla:

1) oznakowanych pojazdów służb miejskich i pogotowia służb technicznych, tj.: gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego w czasie wykonywania prac,
2) pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną na oznaczonym miejscu tabliczką T-29 – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,
3) pojazdów zaopatrzenia oraz dostawców towarów na wyznaczonych miejscach w trakcie rozładunku i załadunku,
4) przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką, w oczekiwaniu na pasażera lub w związku z zakończeniem kursu i rozliczeniem z pasażerem na czas do 5 minut.

§ 4. Zasady funkcjonowania SPP, w tym pobierania opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/193/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 97, poz. 1551 z 23 lipca 2008 r.), Uchwała Nr XXIV/303/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 50, poz. 1060 z 14 maja 2009 r.), Uchwała Nr XLVI/425/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 113, poz. 1456 z 05 lipca 2010 r.), Uchwała Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom, poz. 3297 z 06 grudnia 2012 r.) oraz Uchwała Nr XXII/165/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom, poz. 2733 z 26 lipca 2016 r.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020 r.

 

A co z regulaminem?

Spokojnie, nie zapomniano i o tym, jest skomplikowany, podchwytliwy i… nudny.

 

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Tucholi, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania systemu płatnego parkowania, w tym sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tucholi, w granicach obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają:
1) SPP – sterfa płatnego parkowania,
2) operator SPP – podmiot wyłoniony w drodze przetargu, który zorganizował i obsługuje SPP,
3) biuro SPP – biuro operatora SPP, w którym dokonywane są czynności określone niniejszym Regulaminem,
4) kontroler SPP – pracownik służby parkingowej biura SPP, posiadający upoważnienie do kontroli uiszczania opłat za parkowanie i wystawiania zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty,
5) parkometr – urządzenie do poboru opłat za parkowanie pojazdów w SPP,
6) bilet postojowy – dokument, przy pomocy którego opłaca się parkowanie pojazdów w SPP,
7) abonament – opłata za postój w SPP wnoszona z góry, której dowodem wniesienia jest identyfikator abonamentowy,
8) karta parkingowa – dokument wydawany przez właściwy organ administracji osobom niepełnosprawnym,
Strona | 86
9) system płatności mobilnych – system autoryzacji i rozliczeń, w którym do wnoszenia opłat wykorzystywany jest telefon komórkowy,
10) zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera SPP powiadamiający o braku opłaty parkingowej i możliwości nałożenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat. Zawiadomienie jest drukiem ścisłego zarachowania, którego kopia stanowi podstawę do umieszczenia danych w nim zawartych w komputerowej bazie danych.

§ 3. Za postój pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejcach parkingowych SPP pobiera się opłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4. Granice SPP oznakowane są przy wjazdach znakami D-44 „strefa płatnego parkowania”, a przy wyjazdach D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.

§ 5. Kierujący pojazdem samochodowym niezwłocznie, nie dłużej niż 5 minut, po zaparkowaniu w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przewidywany czas parkowania.

§ 6. Wysokość opłaty zależna jest od aktualnie obowiązującej stawki i czasu zajęcia stanowiska postojowego.

Rozdział 2. Sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP

§ 7. Należność za postój pojazdu samochodowego w SPP opłaca się poprzez:
1) wykupienie biletu w parkometrze za pomocą monet lub karty płatniczej,
2) wykupienie abonamentu w biurze SPP,
3) wykupienie biletu poprzez system płatności mobilnych przy użyciu telefonu komórkowego dysponującego aktywną aplikacją.

§ 8. Niewykorzystanie biletu postojowego na jednym miejscu parkowania upoważnia do jego wykorzystania na innym miejscu SPP w ramach opłaconego limitu czasu parkowania.

§ 9. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

§ 10. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru, bilet należy wykupić w innym parkometrze.

§ 11. Bilety parkingowe, identyfikatory abonamentowe, karty parkingowe oraz identyfikatory systemu płatności mobilnych muszą być umieszczone pod przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu parkowania było w pełni czytelne na kontrolera SPP.

§ 12. 1. Do wykupienia w SPP abonamentu uprawnione są:
1) osoby fizyczne zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP,
2) osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP,
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, której miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest obszar SPP,
4) osoby fizyczne, których miejsce pracy położone jest na obszarze SPP,
5) uczniowie uczęszczający do szkół położonych na obszarze SPP.

2. Abonament dla osób wym. w ust. 1 upoważnia do parkowania pojazdu w bezposrednim sąsiedztwie miejsca: zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca pracy bądź szkół, na ulicach wpisanych na abonamencie.
3. Uiszczenie opłaty za postój w formie opłaty abonamentowej nie gwarantuje miejsca parkingowego w SPP, ani nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykupić identyfikator abonamentowy, po przedstawieniu w biurze SPP następujących dokumentów:

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele,
2) zaświadczenia o prawie do korzystania z pojazdu wydanego przez leasingodawcę,
3) umów uprawniających do korzystania z pojazdu (np. najem, użyczenie etc.),
4) dokumentu, z którego wynika fakt zameldowania bądź zamieszkania,
5) dokumentu, z którego wynika fakt położenia miejsca pracy na obszarze SPP,
6) dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, tytułu prawnego do lokalu w obszarze SPP, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.
7) dokumentu, z którego wynika fakt uczęszczania do szkoły położonej na obszarze SPP.
5. Posiadacz ważnego identyfikatora abonamentowego, który przestał być właścicielem pojazdu samochodowego lub zmienił adres zameldowania poza granice SPP, zobowiązany jest do jego zwrotu. W przypadku zwrotu jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach).
6. W razie utraty lub kradzieży identyfikatora abonamentowego, biuro SPP nie zwraca kosztów za nie wykorzystany okres jego ważności. Na wniosek i koszt właściciela identyfikatora, wydawany jest jego duplikat.
7. Osoby o których mowa w ust. 1, które nie dokonają opłaty abonamentowej, uiszczają opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, na zasadach określonych w § 7 pkt 1.

§ 13. W przypadku braku miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej, posiadacz karty parkingowej pozostawiając pojazd na innym miejscu w SPP zobowiązany jest uiszczać opłatę.

Rozdział 3. Sposób pobierania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP

§ 14. 1. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP bez uiszczenia należnej opłaty.2. Przez parkowanie w SPP bez uiszczenia opłaty rozumie się:
1) parkowanie bez wniesienia opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 niniejszego regulaminu,
2) parkowanie bez udokumentowania w sposób określony w § 11,
3) parkowanie ponad czas opłacony.

§ 15. 1. Opłatę dodatkową uiszcza się w biurze SPP lub przelewem na konto operatora SPP, na podstawie wystawionego przez kontrolera SPP zawiadomienia, umieszczonego za wycieraczką przedniej szyby samochodu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.
2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od momentu wystawienia zawiadomienia pobiera się opłatę w wysokości 25,00 zł.

§ 16. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie zawiadomienia o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 17. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 18. 1. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:
1) okazania biletu zakupionego w parkomacie, w czasie nie przekraczającym 10 minut od wystawienia zawiadomienia, potwierdzającego uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu, którego zawiadomienie o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty dotyczy,
2) okazania abonamentu ważnego w dniu wystawienia zawiadomienia o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty,
3) podania numeru transakcji, którą opłacono parkowanie z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych.

2. Anulowania opłaty dodatkowej dokonuje się bezpośrednio w biurze SPP lub w następstwie uznania pisemnej reklamacji.

Rozdział 4. Kontrola sposobu opłacania czasu parkowania

§ 19. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy SPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

2. Do obowiązku kontrolera SPP należy:
1) kontrola wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych,
2) sprawdzanie ważności biletów postojowych, identyfikatorów
3) sprawdzanie ważności karty parkingowej,
4) wypisywanie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty za nieopłacenie parkowania i umieszczenie ich za wycieraczką przedniej szyby pojazdu,
5) zgłaszanie Policji zauważonych nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,
6) zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości związanych z oznakowaniem ulic w SPP,
7) zwracanie uwagi na zauważone przypadki zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby do tego nieupoważnionych.
3. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz identyfikatorów abonamentowych.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 20. Wzory identyfikatorów abonamentowych i zawiadomień określa operator SPP.

§ 21. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP, reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w siedzibie biura SPP.

 

Krótki komentarz.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że przepisy są spójne, jasne i nadają się do akceptacji, niestety, tak nie jest. Pozostało sporo luk i usterek czysto technicznych, włącznie z wezwaniem do zapłaty umieszczonym za przednią szybą. Jest tak niezliczona ilość zawiłości w tych przepisach, że aż prowokują do potencjalnych nadużyć. Ogólnie mówiąc, radni powinni skierować tę uchwałę do ponownych prac w komisji i przemyśleć całość jeszcze raz, opierając się na sprawdzonych wzorcach, które trzeba wybrać.

Jest coś jeszcze, czy burmistrz powróci do koncepcji budowy parkingu piętrowego, na terenie osiedla LOP? Była przecież o tym mowa przed wyborami.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook