25 października 2020

ŚWIADCZENIE MAMA 4 PLUS – CO TRZEBA WIEDZIEĆ

3 min read

Od 1 marca weszła w życie ustawa z 31 stycznia br. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, którego bardziej popularna nazwa to MAMA 4 PLUS. Prawo do tego świadczenia mogą uzyskać po osiągnięciu wieku 60 lat kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Przez dziecko rozumie się – dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1.100 zł).

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane osobom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają tutaj ośrodek interesów życiowych przez okres co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku), jeżeli są:

  1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji administracyjnej – na wniosek matki albo ojca dzieci – przez prezesa ZUS albo prezesa KRUS – po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.

Świadczenie może przyznać prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tylko jeżeli matka lub ojciec dzieci, legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz złożenia wniosku niezbędne jest również złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, w którym należy potwierdzić m.in. czy wnioskodawca: pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarobkową; jest uprawniony do emerytury lub renty; posiada gospodarstwo rolne; prowadzi dział specjalny produkcji rolnej; uzyskuje inne dochody. Okoliczności te mogą zostać potwierdzone również odpowiednimi zaświadczeniami (np. z urzędu skarbowego, urzędu gminy).

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia np. orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody.

Wniosek można złożyć od 1 marca 2019 r. w każdej jednostce organizacyjnej KRUS albo ZUS.

Świadczenie MAMA 4 PLUS przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1.100 zł, a w przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytury lub renty w kwocie niższej od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Świadczenie podlega corocznie waloryzacji na zasadach i w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych. Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego potrącany jest podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.


Źródło: www.krus.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook