22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Szkody Bobrowe – zasady postępowania

2 min read

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasad postępowania w kwestii szkód bobrowych, uprzejmie informujemy, iż analizując przepisy prawa polskiego, zastosowanie do powyższej problematyki odnaleźć można w zapisach art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm. ).

Na podstawie wyżej cytowanego przepisu, Skarb Państwa, w imieniu którego działa właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska odpowiada za szkody wyrządzone przez ww. zwierzęta.

Zgodnie z art. 56 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, względem bobra, jako gatunku objętego ochroną częściową obowiązują zakazy m. in. zakaz rozbierania tam, niszczenia siedlisk nor, żeremi, płoszenia i niepokojenia, przenoszenia oraz zabijania.

Jednakże w sytuacji zaistnienia okoliczności, które zagrażają mieniu w wyniku działania bobrów, np. podtapiane grunty, istnieje możliwość uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazu. Organem mogącym wydać takie zezwolenie jest wyłącznie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do której należy kierować stosowne wnioski.

Odstępstwo od zakazu dotyczy również zabijania bobrów. Aby uzyskać takie zezwolenie, osoba/podmiot, której dotyczy sprawa i na której nieruchomości ewidencjonuje się szkody musi wykazać, że prowadziła działania zapobiegawcze, mniej inwazyjne względem odstrzału, które nie przyniosły efektu (np. instalował w zaporach specjalne rurk z PCV umożliwiające swobodny przepływ wód powierzchniowych).

Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywanie wniosków zarówno o odszkodowania jak i o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na odstępstwo od zakazów względem gatunków zwierząt objętych ochroną, każdorazowo, odbywa się na wniosek podmiotu poszkodowanego. Jednak z uwagi na opłaty skarbowe (koszt 82 zł), możliwe jest aby w imieniu poszkodowanego, o odstępstwo zwróciła się jednostka budżetowa. W takim przypadku należy we wniosku wskazać osobę/y/podmiot, które będą rozbierać tamy (najczęściej rolników których szkody dotyczą), a także pozostałe informacje, które wymaga RDOŚ.

 

Jednocześnie informujemy, iż osobą odpowiedzialną za sprawy dotyczące kwestii szkód bobrowych z ramienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest p. Maciej Karolak– Główny Specjalista RDOŚ (TEL. 52  50 65 666 wewn.6021).


gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook