24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ten konkurs to zwyczajny skandal!

4 min read

Z publicznych pieniędzy rząd PiS-u sfinansuje najbardziej idiotyczny konkurs, chyba w dziejach RP. Poznajmy szczegóły pomysłu, który będzie nas kosztował aż 1,5 miliona złotych!

W świetle dramatycznie złej polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości (act 447 Justi inne) i ciągłego tarzania nas przez wszystkie możliwe nacje w międzynarodowym  błocie, Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert „Dyplomacja Publiczna 2019”.

1. Rodzaj zadania publicznego: dyplomacja publiczna

Komponent I: „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

Komponent II:  „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019”

Komponent III:  „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”

2.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

 Numer i nazwa komponentu  I. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej  II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019  III. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość
 Wysokość środków przeznaczonych na komponent w zł*  2 000 000,00 zł  1 500 000,00 zł  1 500 000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 • podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
 • niepubliczne szkoły wyższe,
 • jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 późn. zm.);
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).
 • publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263,1669).

Publiczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o przyznanie dotacji jedynie w ramach komponentu II i III, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

 Numer
i nazwa komponentu
 I. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej  II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019  III. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość
 Termin realizacji zadania publicznego  Nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 30.11.2019 r.  Nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 31.12.2019 r.  Nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 30.11.2019 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Dyplomacja publiczna 2019”, komponent (wskazać numer komponentu)

 • lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15–16.15,
 • lub przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 14.01.2019 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 29.03.2019 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

 • „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 4 751 517 PLN (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych),
 • „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 1 686 685 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju:

 • „Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”,
 • „Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”,
 • „Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”,

na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 7 834 563,76 (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy) PLN.

9. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

Regulamin konkursu Dyplomacja Publiczna 2019 Pobierz plik: pdf Regulamin konkursu Dyplomacja Publiczna 2019

Rozmiar : 0.52MB

Załącznik nr 1 do regulaminu (wytyczne dla oferentów) Pobierz plik: pdf Załącznik nr 1 do regulaminu (wytyczne dla oferentów)

Rozmiar : 0.55MB

Załącznik nr 2 do regulaminu (wzór oferty) Dyplomacja publiczna 2019 Pobierz plik: docx Załącznik nr 2 do regulaminu (wzór oferty) Dyplomacja publiczna 2019

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik nr 3 do regulaminu (oświadczenie) 2019 Pobierz plik: docx Załącznik nr 3 do regulaminu (oświadczenie) 2019

Rozmiar : 0.02MB

Załącznik nr 4 do regulaminu - IPUD 2019 Pobierz plik: pdf Załącznik nr 4 do regulaminu – IPUD 2019

Rozmiar : 0.48MB

Zalacznik nr 1 i 2 do oferty - kalkulacja i rodzaj kosztów Pobierz plik: xlsx Zalacznik nr 1 i 2 do oferty – kalkulacja i rodzaj kosztów

Rozmiar : 0.03MB


(red.)

MSZ

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook