20 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Inwestuj w gm. Gostycyn ( aktualizacja)

5 min read

Ta nowoczesna gmina dysponuje wieloma walorami, stwarza także warunki dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a ta bez terenów inwestycyjnych  jest niemożliwa.

 

Teren zabudowy usługowej w Gostycynie przy ulicy Usługowej

 

Działka o nr ewid. 397/17 o pow. 0,4424 ha.

Działka zabudowana (budynki usługowe, garaże, budynki gospodarcze, wiaty).
Na działce znajduje się Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka”.
W sąsiedztwie znajduje się stacja benzynowa PUH OLPAS Sp. z o. o., myjnia samochodowa samoobsługowa, przedsiębiorstwo produkujące wyroby czekoladowe oraz hurtownia sprzętu oraz kosmetyków groomerskich.

 

Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011 r.).

Przeznaczenie terenu:

 1. teren zabudowy usługowej, w tym m.in. usługi z zakresu sportu i rekreacji,
 2. ustala się zakaz lokalizacji:
 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  z wyłączeniem lokalizacji infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, które mogą być realizowane na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
 • funkcji produkcyjnych (wytwórczych), chowu i hodowli zwierząt.

Na przedmiotowej działce dopuszcza się realizacje nowych obiektów oraz utrzymanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i wymianę istniejących budynków usługowych w tym o funkcjach magazynowo-składowych, (m.in. hurtowni, składów, składowisk), a także obiektów usługowych z zakresu handlu wraz z niezbędnymi dla ich prawidłowego funkcjonowania, towarzyszącymi pomieszczeniami lub budynkami biurowymi, socjalnymi, garażowymi i gospodarczymi oraz związanymi z nimi urządzeniami i obiektami.

Na terenie działki zlokalizowane są sieci: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, umożliwiające wykonanie przyłączy i realizację inwestycji. Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej łączącej ulicę Bydgoską (droga wojewódzka) z ulicą Usługową (droga gminna).

 

Tereny usługowe w Gostycynie przy ulicy Maratońskiej (Osiedle Sportowe)

 

Działki o nr ewid. 491/30 (część) oraz 1234/23 (część) o łącznej pow. około 0,25 ha.

Działki niezabudowane.

Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011 r.).

 

Przeznaczenie terenu:

 1. 1MN/U
  1. podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  2. teren usług (np. handlu detalicznego, gastronomii),
  3. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem lokalizacji infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, które mogą być realizowane na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

– wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać 40%,

– minimalna wielkość terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni działki budowlanej,

– lokalizacja zabudowy w formie jednego wolno stojącego budynku mieszkalno – usługowego.

W pobliżu działki zlokalizowano sieci: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej umożliwiające wykonanie przyłączy i realizację inwestycji. Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej (ul. Maratońska).

 

Tereny zabudowy usługowej w Kamienicy

 

Działka o nr ewid. 539/6, 539/8 i 539/9 o łącznej powierzchni 9.0906 ha.

Działki niezabudowane.

Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011 r.).

Przeznaczenie terenu:

 1. przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej,
 2. przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy składowej, magazynowej, biurowej,
 3. obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, myjni, stacji kontroli pojazdów, warsztatów samochodowych, wulkanizacji, hodowli zwierząt, z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, które mogą być realizowane na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

 

– dopuszcza się maksymalną powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu,

– w granicach działki budowlanej należy zapewnić nie mniej niż 30% powierzchni terenu biologicznie czynnego,

 

W pobliżu działki zlokalizowano sieci: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej umożliwiające wykonanie przyłączy i realizację inwestycji.

 

Obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej nr 1043 relacji Kamienica – Mała Klonia – Wielka Klonia.

 

Tereny usługowo – produkcyjne w Kamienicy

 

Działka o nr ewid. 510/10 o pow. 12.4825 ha.

Działka niezabudowana. W sąsiedztwie Zakład Przetwórstwa Rybnego.

Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011 r.).

Przeznaczenie terenu:

 1. przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej,
 2. przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy składowej, magazynowej, biurowej,
 3. przedsięwzięcia inwestycyjne mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisów szczególnych;

– dopuszcza się maksymalną powierzchnia zabudowy 70% powierzchni działki budowlanej,

– w granicach działki budowlanej należy zapewnić nie mniej niż 15% powierzchni terenu biologicznie czynnego,

W pobliżu działki zlokalizowano sieci: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej umożliwiające wykonanie przyłączy i realizację inwestycji. Działka położona przy drodze powiatowej nr 1043C Kamienica – Mała Klonia – Wielka Klonia.

 

Teren usługowy w Wielkim Mędromierzu

 

Działka o nr ewid. 73/5 o powierzchni 1,2798 ha.

Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Na działce znajdują się następujące budynki:

– warsztat i biuro – o powierzchni 138,20 m2,

– garaż segment – 8 szt. – o powierzchni 145,36 m2,

– garaż segment – 5 szt. – o powierzchni 109,02 m2,

– garaż segment – 5 szt. – o powierzchni 90,00 m2,

– hala na maszyny – o powierzchni 315,50 m2,

– magazyn części zamiennych – o powierzchni 146,48 m2,

– magazyn paliw – o powierzchni 7,50 m2,

– hydrofornia – o powierzchni 27,00 m2.

Teren i budynki przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Na działce zlokalizowano sieci: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej.

 

Teren sportowo – rekreacyjny w Gostycynie

 

Działki o nr ewid. 491/35 i 491/36 o powierzchni około 3,8545 ha. Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Działki niezabudowane o nawierzchni trawiastej. Teren położony w pobliżu rzeki Kamionki, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W pobliżu działki zlokalizowano sieci: energetyczne, telefoniczne, wodociągowe  i kanalizacji sanitarnej umożliwiające wykonanie przyłączy i realizację inwestycji. Obsługa komunikacyjna z drogi publicznej gminnej (ul. Maratońskiej), 50 m od drogi wojewódzkiej nr 237 relacji Czersk – Tuchola – Mąkowarsko.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook