30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

TOP GEAR w Warszawie!

1 min read

VERVA Stre­et Ra­cing i Top Gear Live ze­lek­try­zo­wa­ła nie­mal 60 tys. zgro­ma­dzo­nych na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym w War­sza­wie!

Do­świad­cze­ni spe­cja­li­ści za­pro­jek­to­wa­li układ toru, na któ­rym po­dzi­wia­li­śmy naj­więk­sze gwiaz­dy mo­to­ry­za­cji. Im­pre­zę wy­peł­ni­ły wy­ści­gi i po­pi­sy naj­lep­szych pol­skich kie­row­ców z ORLEN Team i VERVA Ra­cing Team oraz bry­tyj­ski humor w wy­ko­na­niu słyn­nych pre­zen­te­rów – Je­re­my’ego Clark­so­na, Ri­char­da Ham­mon­da i Ja­me­sa Maya. Nie­ste­ty fo­to­re­por­te­rzy mogli wy­ko­ny­wać zdję­cia z czę­ści Top Gear Live tylko przez pierw­sze 10 minut wy­da­rze­nia. Internet jedenak może czynić cuda i jeden właśnie się zdarzył. Zapraszamy do obejrzenia całości, choć „poszatkowanej” na szesnaście odcinków.

Dzieki panu Marcinowi Przybylskiemu niemożliwe staje się faktem.

Pozostałe odcinki : https://www.youtube.com/user/martinezgp?feature=watch

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook