22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Trwa nabór wniosków o dotację do utylizacji wyrobów zawierających azbest

2 min read

Wójt Gminy Gostycyn informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn na 2020 rok.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. W odróżnieniu do lat ubiegłych nastąpiła znacząca zmiana kryteriów dofinansowania zadania. Prognozuje się, iż maksymalna wartość dofinansowania na rok 2020 wynosić będzie 100%, od tony unieszkodliwionego wyrobu zawierającego azbest i obejmuje roboty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu, zobowiązane są do złożenia na obowiązującym druku, wniosek w siedzibie Gminy Gostycyn (pokój nr 6) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2020 r. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest przedłożenie w/w wniosku we wskazanym terminie oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Tucholi robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Mieszkańcy, których nieruchomości nie są z różnych przyczyn ujęte w gminnej bazie azbestowej, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie (wymóg formalny podmiotu przyznającego dofinansowanie). Podobna sytuacja odnosi się do podmiotów, które wykorzystały przysługujący limit środków pomocy publicznej de minimis. Projekt realizuje WFOŚIGW w Toruniu natomiast wyłącznym beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Gostycyn, która rozdysponowuje środki.

Złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków.

W przypadku nie otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu, poszczególne wnioski mieszkańców nie zostaną zrealizowane w 2020 r.

Szczegóły w zakresie w/w programu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy lub telefonicznie u pracownika prowadzącego sprawę (52 3367 313 – Paweł Patoleta Inspektor Gminy Gostycyn).

Załączniki:

wniosek_o_sfinansowanie_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest.docx [28.96 KB]

pomoc_publicznaprzedsiebiorcy.pdf [3.59 MB]

formularz_informacji_pomoc_publiczna.pdf [99.01 KB]


(red.)

gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook