25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Tuchola. Koalicja Polska Wolna od 5G złożyła petycję

3 min read

Zbliża się wielki test na lojalność samorządowców, której wymagać będzie społeczeństwo w sprawie skażenia elektromagnetycznego, również w Tucholi. W tej sprawie do UM w ucholi wpłynęła specjalna petycja.

W dniu 21 marca 2020 r. /data wpływu 23 marca 2020 r./ Koalicja Polska Wolna od 5G złożyła petycję – Stop zagrożeniu zdrowia i życia prosząc w interesie publicznym o przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia      przed       elektroskażeniem      oraz       zobowiązała      Burmistrza /Wójta/Przewodniczącego Rady do wykonania uchwały; opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy; przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Wnosi się w niej, aby w uchwale wyrażono negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku.

Zalecono zdemontowanie istniejących sieci Wi-Fi w szkołach, gdzie one istnieją i wykonanie nowych instalacji sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe eternetowe bądź światłowodowe; nakazanie przełączania na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazanie ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych. Zalecono, jednocześnie żądając, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe).

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Tuchola zadania w zakresie rozpatrywania petycji  są  przedmiotem działania Komisji  Skarg,  Wniosków  i Petycji  Rady  Miejskiej,  wobec  czego  podjęcie uchwały  w proponowanym  brzmieniu  jest  niezbędne  dla  zbadania  sprawy i wypracowania projektu rozstrzygnięcia przez wskazaną Komisję – czytamy w materiałach sesyjnych. Mamy nadzieję, że w tej sprawie toczyć się będą rozmowy, podczas zbliżającej się sesji RM, która odbędzie się w najbliższy czwartek.

***

Bez konsultacji społecznych Sejm uchwalił ustawę o wdrożeniu sieci 5G. Nowe prawo ułatwi m.in. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach. Chodzi o ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez resort cyfryzacji.

Posłowie przyjęli 10 poprawek złożonych do tych przepisów w II czytaniu przez klub PiS, odrzucili 11 poprawek złożonych przez posłów opozycji. Przyjęte poprawki odnoszą się m.in. do obniżenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej opłaty ponoszonej przez ten podmiot w związku z decyzją rezerwacyjną na koszty związane ze zmianą lub cofnięciem rezerwacji częstotliwości w latach 2021 – 2023. Nowela zakłada zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich. Jak podano, przyjęte rozwiązania są zgodne z zaleceniami Komunikatu Komisji Europejskiej „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”. Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim.

Nowe przepisy mają przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej, m.in. przez doprecyzowanie pojęć dotyczących Prawa budowlanego oraz doprecyzowanie procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne i udziału społeczeństwa w tym procesie. Zawierają, tez pakiet rozwiązań, które mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie procesu inwestycyjno-budowalnego o istotnym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Ma to m.in. skutkować obniżeniem kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych m.in. przez proponowane obniżenie maksymalnych stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz obniżenie opłaty stałej za wpis służebności przesyłu do księgi wieczystej.


(red.)

Źródła:

Mat. sesyjne

gazetaprawna.pl

Fot. pixabay

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook