26 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

TYLKO U NAS! KOMPENDIUM WIEDZY O OŚWIACIE W GMINIE LUBIEWO

9 min read

Od lat uważnie przyglądamy się działaniu samorządowców z Lubiewa. Podobnie jak w innych gminach, również Lubiewo boryka się z wieloma trudnościami. Pomimo przeszkód natury finansowej, wiele udało się zrobić, a jeszcze więcej w oświacie, która obecnie przeżywa ciężkie chwile. Dobrzy pedagodzy i dobra współpraca z samorządem, to gwarancja sukcesu, a ten odczujemy za kilka lat, kiedy dobrze wyedukowana młodzież wejdzie w dorosłe życie i przejmie schedę po poprzednikach.  Jak to się robi w GMINIE LUBIEWO? [PRZYP. RED. TOKiS – PRESS]

Rok 2017 zdominowany był przez realizację zadań inwestycyjnych związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla szkoły i przedszkola w Bysławiu oraz rozbudową i przebudową budynku szkoły w Lubiewie, w celu wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów BHP.  Koszt realizacji tych dwóch inwestycji wyniósł łącznie niespełna 2 mln. zł.

Jednak przełom 2017 i 2018 to jeszcze bardziej intensywna praca na rzecz poprawy jakości nauczania w placówkach oświatowych Gminy Lubiewo.

Poniżej kilka potwierdzających  przykładów.

Wyposażenie nowych pomieszczeń szkolnych – jeszcze w trakcie trwania inwestycji rozbudowy szkoły w Lubiewie, złożony został wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Udało nam się pozyskać 90 000,00zł, bez konieczności wnoszeniu wkładu własnego przez gminę. Środki te zostały przeznaczone na zakup zestawów mebli szkolnych, stołów do sal lekcyjnych, regałów, szaf, wyposażenia pracowni chemicznej w pomoce dydaktyczne, tablice tekstylne oraz inne pomoce dydaktyczne.

 

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – w odpowiedzi na konkurs w zakresie możliwości pozyskania środków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, Gmina Lubiewo złożyła stosowny wniosek. Pozytywna weryfikacja pozwoliła na pozyskanie 13 400,00zł, czyli maksymalną kwotę dotacji. W tym konkursie, gmina Ne miała obowiązku ponosić żadnego wkładu własnego. Do szkół w Lubiewie
i w Bysławiu trafiły m.in.: stoliki zabiegowe, kozetki, szafy, biurka, specjalistyczne torby medyczne z pełnym wyposażeniem, tablica okulistyczna, waga kolumnowa ze wzrostomierzem, itp. Nowe wyposażenie służyć będzie uczniom w doraźnych wypadkach (oby jak najrzadziej), promowaniu profilaktyki zdrowia a także podniesie jakość pracy pielęgniarki.

 

Program „Aktywna tablica” – Gmina Lubiewo wspólnie ze szkołami w Lubiewie
i w Bysławiu, skutecznie aplikowała o środki finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Zgodnie z Uchwałą Prezesa rady Ministrów, program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Gmina, miała prawo ubiegać się dla każdej ze szkół po 14 000,00zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniosła  w sumie 17 500,00zł.

Uzyskaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania, dzięki czemu za łączną kwotę 35 000,00zł placówki wzbogaciły się tablice interaktywne, projektory krótkoogniskowe, monitory interaktywne czy głośniki.

Placówki oświatowe na terenie Gminy Lubiewo są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt teleinformatyczne, jednakże każde nowe urządzenie z pewnością uatrakcyjni prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –  po trzech latach starań, w końcu się udało pozyskać dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych. Jeszcze przed wakacjami do bibliotek szkolnych w Lubiewie i w Bysławiu trafią książki za 30 000,00zł (24 000,00zł dotacja i 6 000,00zł wkład własny gminy).

Księgozbiór bibliotek szkolnych to przede wszystkim: lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, literatura popularno – naukowa, polska i zagraniczna literatura piękna, podręczniki szkolne. Niestety, zasoby bibliotek to w głównej mierze przestarzały
i zniszczony księgozbiór. Brakuje lektur, literatury dziecięcej współczesnych autorów, literatury obyczajowej poruszającej problemy nastolatków, literatury przygodowej, itp. Ponadto, brakuje książek uwzględniających potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi czy  niedowidzących.  Dzięki pozyskanej dotacji ten stan chociaż trochę się poprawi.

Program rozwoju czytelnictwa to nie tylko środki na zakup książek, ale również promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, oraz współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, w tym z bibliotekami publicznymi.

Szkoły, ten  zakres działalności realizują od lat, bez względu na przyznanie czy nie środków finansowych i będą to realizowały nadal, a należą do nich m.in.:

– realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru bibliotek szkolny przez każdy oddział szkolny,

– przygotowywanie gazetek na korytarzach nt. książek, autorów, wydarzeń literackich,

– organizowanie spotkań autorskich z lokalnymi twórcami,

– prowadzenie działalności popularyzującej czytelnictwo wśród uczniów m.in.: konkursy, mini – quizy, udział w akcjach promujących czytelnictwo,

– organizacja ”Czwartkowych poranków z książką” polegających na czytaniu przez uczniów co czwartek fragmentów nowości wydawniczych z wykorzystaniem radiowęzła).

– prezentacje nowości na wyświetlaczu szkolnym (główny hol).

– organizowanie wystawek w kącikach czytelniczych nowych nabytków, w bibliotece i świetlicy szkolnej,

– przeprowadzanie ogólnoszkolnego plebiscytu „Lista przebojów książkowych” na najciekawszą i ulubioną książkę, którą warto kupić do biblioteki,

– wykorzystywanie księgozbiorów bibliotecznych do przygotowywania uczniów do konkurów i olimpiad,

– prowadzenie „Klubu Przyjaciół Książki” tzw. moli książkowych,

– wspólne sporządzenie listy książek dla każdego oddziału szkolnego wartych przeczytania w czasie ferii i wakacji,

Nasze szkoły również świetnie współdziałają w środowisku lokalnym, aktywnie współpracują m.in. z Biblioteką – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, jej filii w Bysławiu, Kołem Przyjaciół Biblioteki, Książnicą tucholską, Urzędem Gminy w Lubiewie, organizacjami pozarządowymi, parafiami, rodzicami i mieszkańcami.  Ciekawych pomysłów na promocję czytelnictwa zarówno uczniom jak i nauczycielom z pewnością nie brakuje, oby jak najwięcej z nas sięgało po książki.

Program „Maluch + 2018” – w listopadzie ubiegłego roku, Gmina Lubiewo złożyła wniosek  o dofinansowanie kosztów funkcjonowania żłobka w Bysławiu. Dotacja została przyznana
i dzięki temu rodzice w roku 2018 będą mogli płacić o 150,00zł  miesięcznie mniej na każde dziecko. Dotyczy to zarówno dzieci już uczęszczających do żłobka, jak i tych które zostaną zapisane w trakcie roku. Środki pochodzą z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 „Maluch +” 2018”.

Obecnie, oczekujemy na podpisanie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a może to nastąpić dopiero wówczas, kiedy Urząd Wojewódzki otrzyma środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  W momencie wpływu dotacji na konto Gminy, rodzice otrzymają stosowne wyrównanie,  podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Przydzielona dotacja obejmuje okres od stycznia do grudnia 2018r. (z wyjątkiem jednomiesięcznej przerwy wakacyjnej).

Zapraszamy rodziców i dziadków do odwiedzenia żłobka w Bysławiu i zapoznania się z jego pięknymi wnętrzami, kolorowym wyposażeniem i bogata ofertą zajęć. Są jeszcze wolne miejsca.

 

Program „Umiem pływać”  – w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Sportu w zakresie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 2018 r. w porozumieniu
z dyrektorami szkół oraz Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego, Gmina Lubiewo zgłosiła udział w projekcie wszystkich uczniów klas III szkół podstawowych. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale niestety, ze względu na ograniczone środki, wsparcie finansowe otrzymaliśmy tylko na 3 grupy (jedna z Bysławia i dwie z Lubiewa). I tak jest lepiej jak w ubiegłym roku, bo wtedy otrzymaliśmy dofinansowanie dla tylko dwóch grup. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Dla każdego uczestnika przewidziano 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Dzieci naukę pływania, pod nadzorem instruktorów pobierają na basenie w Świeciu, a dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekunów i instruktorów. Gmina zaś zapewnia i opłaca wszystkie przejazdy (łącznie 20 wyjazdów do Świecia i powroty). Wyjazdy SA rozłożone na cały 2018 rok. Główne cele programu to: nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zainteresowanie programem jest duże i rodzicie zaproponowali, że sfinansują koszty dodatkowej grupy. Dzięki takiej postawie rodziców, więcej dzieci może nabyć umiejętności nauki pływania i przejazdy autokarem są bardziej ekonomiczne.

Program „Szkolne Kluby Sportowe” – Gmina Lubiewo złożyła wniosek na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych w ramach programu „Szkolnych Klubów Sportowych”. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację na realizację dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w szkołach podstawowych w Lubiewie i w Bysławiu. Koordynatorem programu jest Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy.

Program „Szkolny Klub Sportowy” powstał w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży i adresowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on umożliwić podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Celem programu jest m.in. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego
i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W ramach programu zaplanowano zorganizowanie systematycznych zajęć sportowych, które odbywają się 2 razy w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych, przez okres 35 tygodni. Zakończenie programu zaplanowano na dzień 15 grudnia 2018 roku. W naszych szkołach dodatkowe zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, a harmonogram zajęć
i dyscypliny znane są wszystkim uczniom.

 

Program „Kod do przyszłości – podregion świecki” – w styczniu 2017r  Gmina Lubiewo podpisała umowę partnerską udziału w projekcie „Kod do przyszłości – podregion świecki”,  którego partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej
w Warszawie. W marcu br. otrzymaliśmy informację, że złożony ponad rok temu wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Projekt uzyskał 95% dofinansowanie!.

Jest to projekt wspierający naukę programowania komputerowego nauczycieli i dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Z udziału w projekcie w naszej gminie skorzysta łącznie 13 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie. Wkład własny, jaki musi ponieść Gmina, zostaną przeznaczone m.in. na zakup zestawów Lego do nauki programowania.

Obecnie trwa procedura kompletowania dokumentów do podpisania umowy i ustalanie szczegółów realizacji projektu.

 

Projekt „Aktywny przedszkolak – zdolny uczeń” – jest to projekt, który będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019 i przeznaczony jest  dla dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców. Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć dla 94 wychowanków przedszkola,  zakupu pomocy dydaktycznych, szkoleń dla personelu oraz pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. To ostatnie działanie uzależnione jest od tego, czy powstanie nowy, dodatkowy oddział przedszkolny, ponieważ projekt nie finansuje funkcjonowania oddziałów już istniejących. W przypadku gdyby taki oddział nie powstał, realizować będziemy tylko zajęcia dodatkowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej i logopedii, wyjazdy integracyjne oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości 170 000,00 zł w ramach w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, współfinansowanego ze środków EFS.

 

Remonty bieżące – w czasie ferii zimowych udało się dokończyć, rozpoczęte jeszcze
w ubiegłym roku prace związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji w szkole w Bysławiu. Dzięki podjętym działaniom, pomieszczenie po byłym pokoju nauczycielskim zaadaptowano na gabinet pedagoga szkolnego i archiwum szkolne, natomiast do dotychczasowego gabinetu pedagoga wprowadziła się higienistka szkolna, co zdecydowanie poprawiło komfort i efektywność jej pracy.

W czasie wakacji letnich planujemy dokończenie prac wykończeniowych w szkole
w Lubiewie, w zakresie zmiany nawierzchni na korytarzach, licowania ścian na korytarzach
i klatce schodowej specjalną nawierzchnią, chroniąca przed zabrudzeniami i poprawiającą estetykę obiektu. Planowany jest również, przy udziale rodziców, zakup szafek dla uczniów.


(RED.)

Wioletta Szymczak

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook