18 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Uchwała Nr XXXII/298/2013 Rady Powiatu Tucholskiego do ponownego skonsultowania!

5 min read

O co chodzi? Przełóżmy wszystko na „ludzki język”. Uchwałę Nr XXXII/298/2013 Rady Powiatu Tucholskiego podjęto 29 listopada 2013 roku. Dotyczy nowego projektu programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi. Niestety, podjęta uchwała ma wadę prawną, co w efekcie spowodowało potrzebę ponownego skonsultowania projektu z organizacjami. 

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.IV.4130.9.37.20 13.MT

Pan

Michał Mróz

Przewodniczący

Rady Powiatu Tucholskiego

W związku z Pana pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. znak: BR.0004.131.2013,

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie podziela w pełni zawartych

w nim argumentacji. Zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze

zm.), program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności wysokość środków planowanych na realizację

programu. Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż dokonanie w przedmiotowym programie

zapisu „zaplanowano 0,00 zł” nie czyni zadość delegacji ustawowej i powinna być to wartość

wyrażona w wymiernej kwocie. W uchwale zawierającej program współpracy

z organizacjami pozarządowymi powinna być wskazana kwota, jaką jednostka samorządu

terytorialnego ma zamiar przeznaczyć na realizację zamierzeń programowych. Chodzi tutaj

o orientacyjne wskazanie planowanych środków w postaci konkretnej kwoty (która nie jest

ostateczna), by organizacje zmierzające przystąpić do programu wiedziały, w jakich

granicach finansowych mogą podejmować współpracę.

 

Należy również zwrócić uwagę, że powołany § 9 uchwały uchybia postanowieniom

§ 119 ust. 1 w zw. z § 141 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Wbrew bowiem przyjętej w tych przepisach

zasadzie wydawania, na podstawie jednego upoważnienia ustawowego, jednej uchwały, która

wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu – rada

zaniechała wskazania „wysokości środków planowanych na realizacje programu”, przenosząc

ten ustawowy obowiązek w sferę aktów regulujących budżet jednostki samorządu

terytorialnego.

 

Ponadto organ nadzoru wskazuje na kolejne uchybienia dotyczące uchwały Rady

Powiatu Tucholskiego z dnia 29 listopada 2013 r. Nr XXXII/298/20 13 w sprawie przyjęcia

Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie na 2014 rok, a które nie zostały wskazane w zawiadomieniu

o wszczęciu postępowania nadzorczego znak: WNK.IV.4131.162.20 13.MT z dnia 17 grudnia

2013 r.

 

W przedmiotowej uchwale w § 12 ust. 6 Rada Powiatu Tucholskiego skatalogowała

przypadki wykluczające przyznanie dotacji. Należy zauważyć, że stosownie do dyspozycji

art. 2 pkt 1 powołanej ustawy – przy wykładni jej unormowań odwołujących się do „dotacji”

należy sięgać do art. 127 ust. l pkt l lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885). Wskazane unormowania pozwalają

twierdzić, że określenie dotacji oraz zasad ich przyznawania należy do materii ustawowej.

 

Zatem, nie da się z upoważnienia zawartego wart. Sa ust. l i ust. 4 ustawy wyprowadzić

w tym zakresie kompetencji dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast w świetle art. 16 powołanej ustawy – to umowa zawarta z podmiotem

prowadzącym działalność pożytku publicznego określa zakres i zasady wykonywania zadania

publicznego (art. 151 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

 

Rada Powiatu Tucholskiego w § 13 ust. 3 Programu postanowiła, iż „Komisja

konkursowa powoływana jest w składzie 7 osobowym, w tym:

 

l) 4 przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Tucholi, w tym przedstawiciele komórek

merytorycznych,

2) 3 przedsta’Wicieli organizacji pozarządowych.”

Natomiast w § 13 ust. 9 Programu Rada stwierdziła, iż „funkcję sekretarza komisji

pełni pracownik urzędu – zatrudniony w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia lub

w Wydziale Promocji i Sportu.

 

Na wstępie należy zauważyć, iż uregulowanie w Programie osobowego składu komisji

konkursowej nastąpiło z przeoczeniem delegacji ustawowej zawartej wart. Sa ust. 1 ustawy

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie

z dyspozycją normy prawnej określonej w powyższym przepisie organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego został upoważniony do uchwalenia rocznego programu współpracy

z organizacjami pożytku publicznego. Zapisy zawarte w przedmioto\”’Y’m Programie nie mogą

przybrać jednakże dowolnego charakteru, a muszą czynić zadość \vymogom określonym

precyzyjnie przez ustawodawcę w art. 5a ust. 4 cytowanej ustawy. Zgodnie zaś z pkt. 11 tego

przepisu program współpracy winien określać tryb powoływania i zasady działania komisji

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Określenie zatem składu

komisji konkursowej nie mieści się w zakresie trybu powoływania i zasad działania tej

komisji.

 

W niniejszej spraWIe organ nadzoru podkreśla, iż skład komisji konkursowej

przewidział ustawodawca w przepisie art. 15 ust. 2b, ust. 2d oraz ust. 2e ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołane regulacje nie dają organowi

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego podstaw prawnych do wkraczania

w ustawowo oznaczoną sferę członkostwa w komisji konkursowej, co wyklucza jakąkolwiek

modyfikację, czy też powielanie tych przepisów w akcie lokalnym ( vide : wyrok WSA we

Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 L, sygn. akt: III SA/Wr 40/13, pub!. LEX nr 1330088,

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2013 L, sygn. akt : III SA/Wr 124/13, pub!.

LEX nr 1330073).

 

Zdaniem organu nadzoru zapisem § 13 ust. 3 pkt 2 Programu Rada Powiatu

Tucholskiego nałożyła na Zarząd obowiązek wyznaczenia do prac komisji konkursowej

trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przy czym zauważyć należy, iż Zarząd nie

jest uprawniony do wyznaczenia przedstawicieli organizacji pożytku publicznego do prac

w komisji konkursowej. To same organizacje decydują, czy są zainteresowane zgłoszeniem

swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej, jest to bowiem ich uprawnienie,

a nie obowiązek. Z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

jak wyżej wskazano wynika wprost, jaki skład komisji konkursowej przewidział

ustawodawca.

 

Niedopuszczalne zatem jest modyfikowanie tych postanowień

w przedmiotowym Programie. Zdaniem organu nadzoru nie jest również uprawnione, aby

organ stanowiący powiatu narzucał organowi wykonawczemu konieczność delegowania do

przedmiotowej komisji pracowników konkretnych wydziałów Starostwa Powiatowego

w Tucholi tj. Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia lub Wydziału Promocji i Sportu, gdyż

w świetle zapisów Programu tylko tacy pracownicy mogą pełnić funkcję sekretarza komisji

konkursowych.

 

Mając powyższe na uwadze, proszę o rozważenie czy wady prawne uchwały

Nr XXXII/298/20 13 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 listopada 2013 L zostaną usunięte

przez Radę do końca marca 2014 L, W ramach posiadanych kompetencji stanowiących.

W przeciwnym razie organ nadzoru będzie zmuszony zaskarżyć ww. uchwałę do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W przypadku chęci zmian

przedmiotowej uchwały, organ nadzoru zwraca uwagę na potrzebę skonsultowania nowego

projektu Programu w trybie art. Sa usL 1 ustawy o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie.

 

Mając na uwadze powyższe proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii

i udzielenie odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego br. listownie oraz faxem

 

Dokument podpisała pani Wojewoda  KUJAWSKO POMORSKI – Ewa Mes

____________________

(red.)

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook