2 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Uchwalono wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola

2 min read

Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej przyniosła rozwiązanie kwestii stawek podatku  od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.

Powodem zwołania sesji w tak nietypowym casie i dniu było niedopatrzenie, które w tempie iście ekspresowym poprawiono. Problem dotyczył czterech groszy! Były przeprosiny , każdemu może się darzyć.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 716), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W §1 uchwały Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola – w pkt 8) stawkę „4,58 zł” zastąpić stawką „4,54 zł”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie Wskutek obniżenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r.) została określona maksymalna stawka m.in. dla „gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych” na poziomie 4,54 zł. W podjętej uchwale Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016 r. przyjęta stawka przekroczyła dopuszczalny poziom granicy maksymalnej, zatem w celu podjęcia jej zgodnie z obowiązującymi zapisami należy ją uchwalić w dopuszczalnym ustawowym poziomie 4,54 zł od 1 ha powierzchni.

____________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook