1 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

UMiG Tuchola. Pilnie poszukiwany nowy skład komisji konkursowej!

1 min read

1005066_397734427004571_1196781471_nNa podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) Burmistrz Tucholi zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.


Do zadań komisji konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji. Spośród wskazanych kandydatów do pracy w komisji wybrane zostaną 2 osoby.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko kandydata,
– adres zamieszkania, nr telefonu,
– wskazanie organizacji/podmiotu, której kandydat jest przedstawicielem,
– czytelny podpis kandydata oraz podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 107) w terminie do 20 stycznia 2014 roku z dopiskiem na kopercie „Kandydat do pracy w komisji konkursowej”.

___________________

(red.)

Pełna informacja – http://www.tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook