sob. Sie 8th, 2020

Uwaga!!! Startuje Program „Moja Woda”

2 min read

Zarząd WFOŚiGW w Toruniu ogłosił nabór wniosków do Programu „Moja Woda”. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których znajduje się dom jednorodzinny. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych  i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

a)        przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b)       instalacja rozsączająca,

c)        zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

d)       elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

 

Dotacja może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Program będzie realizowany w latach 2020-2024;

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach:

– w elektronicznej na Portalu Beneficjenta

– w wersji papierowej przesłać lub dostarczyć do siedziby Funduszu na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń.

Więcej informacji: TUTAJ


(red.)

gostycyn.pl

Please follow and like us: