27 października 2020

V sesja Rady Miasta

2 min read

27 lutego 2015 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.     Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z IV sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na lata 2015-2017 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi spółka z o.o.”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 1737/12 w obrębie ewidencyjnym Tuchola.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola w 2014r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, na terenie miasta Tuchola.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punkowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuchola.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sołectwu Legbąd do zarządzania składnik mienia komunalnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchola, przeznaczonej pod zabudowę stacją transformatorową, położonej w Tucholi przy ul. Pokoju Toruńskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Tuchola.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Tuchola pomocy finansowej dla Gminy Cekcyn w formie dotacji celowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok.
 23. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2014r.
 24. Wolne wnioski
 25. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 26. Sprawy bieżące.
 27. Zakończenie.
Materiały sesyjne.
789 KB
2015-02-18

 

_________________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook