4 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

VII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

29 marca 2019r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz.900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas V sesji w dniu 15 lutego 2019 r. i VI sesji w dniu 4 marca 2019 r. Rady     Miejskiej w Tucholi.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie interpelacji i zapytań.
8. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola za 2018 rok – odrębny materiał

 – Informacja o wykonaniu zadań Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2018 r.
 – Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie tucholskim w roku 2018 – Komenda Powiatowa Policji w Tucholi.
 – Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta” w 2018r.
 – Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi dotycząca stanu bezpieczeństwa w Gminie Tuchola  w 2018 r.
 – Analiza bezpieczeństwa pożarowego opracowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
 – Informacja o stanie organizacyjnym i operacyjnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Tuchola.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu OCHRONY ZDROWIA w 2018 roku………..
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2017-2019 za rok 2018.
11. Informacja o pracach nad wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego w Gminie Tuchola.
12. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola i lokalami użytkowymi w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły Honorowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Koperta życia”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchola w 2019 r.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Tuchola oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
17. Podjęcie uchwały o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok.
19. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
20. Zakończenie.

 

Materiał sesyjny – przeczytaj

MATERIAŁ DODATKOWY – poznaj


BiP /Tuchola /gmina

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook