29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

VII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

24 kwietnia 2015 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.  Początek sesji o godz. 900.     

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z VI sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Raport monitoringowy z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Tuchola na lata 2014-2018.
 9. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
 10. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.
 11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.
 12. Informacja o realizacji zamówień publicznych przez Gminę Tuchola w 2014 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola za 2014r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tucholi a Gminą Tuchola w sprawie przejęcia zadania administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz doradców metodycznych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuchola.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie miasta Tuchola.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na zakup samochodu osobowo-terenowego SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok.
 20. Wolne wnioski.
 21. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zakończenie.

_____________________

(red.)

UMiG Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook