23 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi

6 min read

Wbrew filmowi winda tucholskiego starostwa nie będzie jeździła w bok i nie będzie alternatywy w postaci ruchomych schodów, czeka nas za to spora inwestycja związana z powstaniem nowego budynku, gdzie pojawi się kabina i rozbudową istniejącego. Główny cel, to rzeczywiście winda, która ułatwi życie wielu osobom.Konstrukcja powstanie przy szczycie budynku przy Pocztowej w Tucholi i wygląda obiecująco.

Starostwo Powiatowe w Tucholi wybuduje windę, wykorzystując istniejące możliwości wsparcia finansowego, inwestycja ruszy i to już wkrótce. Za jednostką jest już dokumentacja, która przedstawia szczegóły inwestycji, zaczyna się pierwszy etap realizacji, mianowicie przetarg, innymi słowy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane. Oferta została przygotowana i powędrowała w świat.

Ustalmy, co jest przedmiotem zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku administracji publicznej, usytuowanego na terenie działek o nr ewid. 2137/10 i 2137/3 położonych przy ulicy Pocztowej 7 w Tucholi wraz z montażem dźwigu osobowego – etap I.

 

2. Zakres zamówienia etapu I obejmuje w szczególności: -wykucie otworów, -rozebranie ścianki, -zamontowanie nadproży, – wykonanie robót rozbiórkowych, -zamurowanie otworów, -wykonanie wykopu pod dźwig osobowy w istniejącym obiekcie, -wykonanie podkładu z chudego betonu o gr. 60 cm, -wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej, -wykonanie ścian konstrukcyjnych podszybia, -wykonanie ścian szybu na kondygnacji parter, -montaż konstrukcji stalowej szybu, -montaż dźwigu osobowego; -zasilanie dźwigu osobowego w instalację elektryczną i teletechniczną, -oczyszczenie mechaniczne, zmycie, gruntowanie (środkiem przeciwgrzybiczym i porostom ), pomalowanie farbami silikonowymi ściany szczytowej i elewacji parteru związanego z szybem, – pokrycie dachu parteru papą termozgrzewalną, – pomalowanie ścian wewnętrznych części obejmującej etap I.

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostawy i montażu konstrukcji stalowej szybu w układzie słupowo-ryglowym z profili zamkniętych wraz z jej zabezpieczeniem antykorozyjnym – wykonaniem rysunków i obliczeń pod kątem adaptacji oferowanego dźwigu, wykonania zadaszenia szybu, wykonania obudowy ze szkła bezpiecznego warstwowego; 2) naprawy instalacji oświetlenia w holu wejściowym po przebudowie.

4. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

5. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45262300-4 Betonowanie 45262500-6 Roboty murarskie 45410000-4 Roboty tynkarskie 45422000-1 Roboty ciesielskie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442100-8 Roboty malarskie 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 42416100-6 Windy

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, zatwierdzonej decyzją nr TUCH.42.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. stanowiącej Załącznik nr 7, przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 9 oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

 • 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy,
 • 2) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 3) zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych,
 • 4) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji przyrodniczej (w szczególności ornitologicznej),
 • 5) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,
 • 6) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci gazowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
 • 7) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
 • 8) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
 • 9) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • 10) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach,
 • 11) uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego,
 • 12) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót w tym wywóz wszelkich zbędnych odpadów o ile strony nie uzgodniły inaczej i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

9. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

10. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uproszczony kosztorys ofertowy.

11. Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego.

12. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, w tym robót instalacyjnych i wykończeniowych oraz związanych z montażem dźwigu, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.

13. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 12 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

14. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: wskazanie, że czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób oraz datę złożenia oświadczenia i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dokumentacja projektowa – kompendium wiedzy.


(m.)

.przetargi.egospodarka.pl

BiP Starostwa Powiatowego w Tucholi

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook