21 października 2020

Wybory 2014. KW Prawo i Sprawiedliwość

6 min read

Prawo i Sprawiedliwość? Może być „czarnym koniem” wyścigu po władzę, zwłaszcza w małej społeczności, którą jest Powiat Tucholski. Jakie ma szanse? Spore i choć to partia stojąca w opozycji do działań skompromitowanej PO, śmiertelnie zmęczyła społeczeństwo negacją wszystkich i wszystkiego.

Poznajmy program partii.

 

Stawiamy pytania- czy Powiat Tucholski jest obecnie atrakcyjny dla swoich mieszkańców, ludzi młodych wykształconych, przedsiębiorczych, osób aktywnych zawodowo a także emerytów i niepracujących?Czy pogrąża się w zapaści finansowej i zmierza do trwania w apatii i stagnacji? Nasz program uwzględnia wszystkie dziedziny i daje poważną ofertę dla naszych mieszkańców.
Gospodarka:

Wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu tucholskiego to podstawowe zadanie władz samorządowych powiatu. Zadanie to może być pomyślnie realizowane przy dobrej współpracy wszystkich samorządów gminnych i powiatu. Zadanie to będziemy realizować między innymi poprzez:

1. Sprawną pracę urzędu powiatowego, przestrzeganie terminów ustawowych i dobrej pracy urzędników na rzecz petentów – rozwój informatyzacji Starostwa Powiatowego.
2. Podejmowanie działań promocyjnych na rzecz zwiększenia atrakcyjności terenu powiatu dla potencjalnych inwestycji, takich jak:

  •  publikowanie materiałów promocyjnych;
  •  udział w targach i giełdach inwestycyjnych i turystycznych.

3. Poprawę infrastruktury dróg powiatowych, w szczególności na obszarach wiejskich.
4. Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej, w tym teleinformatycznej, służącej budowaniu społeczeństwa informacyjnego.
5. Wspieranie działalności spółek wodnych i współpracę z Lasami Państwowymi w dziedzinie pomocy właścicielom lasów.
6. Wsparcie i promowanie gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych – rozwój funkcji turystycznych wsi.
7. Współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w dziedzinie promocji produkcji i wyrobów – stworzenie systemu informacji gospodarczej.
8. Współpracę z lokalnymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi w dziedzinie promocji gospodarczej i turystycznej powiatu tucholskiego.
9.Współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami – stworzenie platformy przedsiębiorców jako sposobu na zahamowanie wzrostu bezrobocia.

Ochrona środowiska i turystyka:

Bory Tucholskie to kraina o indywidualnym, niepowtarzalnym pięknie krajobrazu, kraina o różnorodnej, dobrze zachowanej szacie roślinnej, wielki rezerwat przyrodniczo-krajobrazowy.
Powiat tucholski jest częścią tej pięknej krainy lasów i jezior, o czystych wodach i czystym powietrzu. Naszym celem jest właściwie – w sposób zrównoważony korzystanie z walorów przyrodniczych otaczającej nas przyrody; udostępnienie piękna przyrodniczego Borów Tucholskich dla aktywnej turystyki. W ramach tego działu podejmować będziemy następujące zadania:

1. Kontynuacja udostępniania obszaru rzeki Brdy dla ruchu turystycznego – kajakowego i pieszego.
2. Budowa ścieżek rowerowych i tras konnych dla dobrze rozwijających się i coraz liczniejszych gospodarstw agroturystycznych.
3. Budowa parkingów leśnych udostępniających atrakcyjne obszary leśne dla ruchu turystycznego.4. Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w turystyce i rekreacji, również na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Podejmowanie działań promocyjnych na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej powiatu tucholskiego.

Kultura:

Szczególnego wsparcia wymaga kultura ludowa Borów Tucholskich, która szybko ulega niwelującemu wpływowi kultury miejskiej, a stanowi ona cenny dowód naszej tożsamości kulturowej. Jest to nasze dziedzictwo, które winniśmy pielęgnować i kultywować. Wymaga zatem, w szczególności od władz samorządowych, wsparcia, promocji i ochrony.

Za zadania najistotniejsze uznajemy zatem:

1. Wspieranie organizacyjne i materialne organizacji twórców ludowych w ich statutowej działalności.
2. Promowanie kultury duchowej i materialnej regionu Borów Tucholskich na targach turystycznych i wystawach w kraju i za granicą.

Edukacja:

Nasze dzieci i młodzież to nasz największy skarb. Zrobimy wszystko, aby im pomóc w zdobyciu jak najlepszego wykształcenia. Zwrócimy także uwagę na aspekty wychowawcze.

Realizować będziemy następujące zadania:

1. Wykorzystanie potencjału edukacyjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (np. wykłady otwarte, Uniwersytet Pierwszego i Trzeciego Wieku).
2. Kompleksowy i długofalowy program modernizacji i wymiany sprzętu szkół uwzględniający potrzeby wszystkich kierunków kształcenia.
3. Rozbudowa monitoringu jako jednego z elementów poprawy bezpieczeństwa w szkołach.
4. Rozszerzenie współpracy szkół z placówkami zagranicznymi, m.in. poprzez kontakty bezpośrednie i te związane z funduszami unijnymi.
5. Podniesienie poziomu kształcenia poprzez stworzenie przejrzystego systemu nagród zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Rozbudowa niespójnego dotychczasowego systemu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
6. Utworzenie funduszu przeznaczonego dla uczniów zdolnych i bardzo zdolnych i ich opiekunów – utworzenie lub ścisła współpraca z fundacjami.
7. Szybka reakcja na zmiany na rynku pracy – uruchomienie nowych kierunków kształcenia.
8. Remont internatu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.
9. Kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży poprzez szerszy udział w uroczystościach państwowych i innych związanych także z Ziemią Tucholską.

Zdrowie:

Zdrowie to największy skarb człowieka. Przyjazny ludziom samorząd nie może zapominać o ochronie i profilaktyce zdrowotnej.

Dla mieszkańców powiatu tucholskiego proponujemy:

1. Zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów w już istniejących Poradniach Specjalistycznych.
2. Wyposażenie Szpitala Tucholskiego w nowoczesny sprzęt medyczny – rozważenie zakupu urządzeń do obrazowania rezonansem magnetycznym (EMI).
3. Zapewnienie zatrudnienia w Szpitalu Tucholskim wysokiej klasy kadry medycznej .
4. Utworzenie stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta.
5. Ściślejsze monitorowanie działalności Szpitala Tucholskiego, usprawnienie roli nadzorczej Powiatu nad spółką.

Drogi:
W obszarze modernizacji dróg i zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zrobiliśmy krok w dobrym kierunku, jednak cały czas stawiamy sobie nowe cele do osiągnięcia. Proponujemy więc rozwiązania, które ułatwią egzystencję ich użytkowników:

1. Poprawę nawierzchni jednej z najważniejszej dróg powiatu Tuchola – Raciąż.
2. Polepszanie stanu dróg Bruchniewo – Jania Góra- pobocza Tuchola – Cekcyn- dalsza modernizacja, Tuchola – Zalesie, Żalno – Stobno, Wierzchucin – Błądzim
3. Poprawa stanu mostów na Brdzie w Plaskoszu i na rzece Ruda w ciągu drogi powiatowej Plaskosz – Nowy Sumin.
4. Modernizację dróg gruntowych ważnych dla mieszkańców powiatu ( Piastoszyn – Ciechocin, Bladowo – Żalno, Kiełpin – Wymysłowo) .
5. Wspieranie samorządu województwa w budowie obwodnicy miasta Tuchola.
6. Wsłuchiwanie się w potrzeby komunikacyjne mieszkańców powiatu tucholskiego (zarówno dotyczące dróg powiatowych, jak i transportu publicznego). Utworzenie grupy składającej się z radnych, przewoźników i sołtysów monitorujących system transportu publicznego w powiecie.
7. Dalsza budowa ścieżek rowerowych łączących atrakcyjne miejsca powiatu skorelowanych z przebudową dróg. Ścisła współpraca z samorządami gminnymi.

Sport:

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. To nie tylko hasło, ale i konieczność podjęcia zadań dla kształtowania postaw prosportowych i prozdrowotnych. Zadanie to zrealizujemy poprzez:

1. Stworzenie programu dbałości o zdrowie przez ruch i aktywność fizyczną dla wszystkich grup wiekowych.
2. Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych w placówkach, nad którymi nadzór sprawuje Starostwo Powiatowe.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych jako formy dbałości o zdrowie poprzez stworzenie specjalnego powiatowego programu rozwoju sportu i rekreacji 

sportowej.
4. Rozważenie współudziału wraz samorządami gminnymi budowy basenu z elementami aquaparku jako inwestycji od kilkudziesięciu lat wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu.

Finanse:

Realizacja planu naprawczego przez Powiat Tucholski nie może przysłaniać i tłumaczyć dotychczasowej bierności i braku aktywności władz powiatu.

Dążyć będziemy do:

1. Opracowania planu rozwoju społeczno – gospodarczego, który będzie identyfikował konkretne, strategiczne przedsięwzięcia powiatowe, które otrzymają dofinansowanie
2. Pozyskania środków z nadchodzącej perspektywy unijnej po 2015 roku.
3. Utworzenia stanowiska w Starostwie odpowiedzialnego wyłącznie za pozyskiwanie środków unijnych w ścisłej korelacji i łączności z właściwymi komórkami w gminach.
4. Przywrócenia cyklicznych spotkań z wójtami wszystkich gmin powiatu i Burmistrzem Tucholi w myśl zasady „Wszystkie Gminy należą do Powiatu Tucholskiego”
5. Wykorzystania i włączenia do lobbingu na rzecz poprawy finansów powiatu naszych przedstawicieli w Sejmiku Województwa i Sejmie RP.
6. Ograniczymy pensję członków Zarządu Powiatu. 

Nasz program jest otwarty i będzie podlegać zmianom po konsultacjach m.in. w trakcie spotkań z
naszymi Szanownymi Wyborcami!

Zachęcamy inne komitety do przysyłania swoich programów na aderes: tokistuchola@gmail.com

________________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook