18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wyprawka szkolna 2014. Zwrot za podręczniki

7 min read

Zgodnie z programem „Wyprawka szkolna 2014” nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup podręczników.

O dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe mają prawo starać się rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rząd nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej, stąd wiele osób nie wie, że może skorzystać z refundacji. Szczegółowych przepisów nie znają również nauczyciele, dyrektorzy szkół i szefowie lokalnych wydziałów oświaty. To dlatego duża część pieniędzy przeznaczona na rządowy program pomocy uczniom wraca do budżetu. Tylko w 2013 r. kwota dotacji uruchomiona na realizację programu wynosiła 119 820 590 zł, do budżetu wróciło 21 773 985 zł – to ponad 18% niewykorzystanych środków. Dla porównania: w 2012 r. na dofinansowanie przeznaczono 91 733 953 zł, kwota niewykorzystana to 10 339 943 zł (ponad 11%).

UWAGA! W wielu przypadkach rodzice pytając o swoje prawa są dezinformowani przez urzędników, którzy nie znają dokładnie rozporządzenia. Tym bardziej warto tę informację przekazać wszystkim rodzinom, które mogą skorzystać z refundacji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem specjalnej infolinii ,,Zwrot za podręczniki 2014″ Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

Dyżur wtorki i czwartki, 11.00 – 13.00  pod numerem telefonu: 788 -567-603   czytaj więcej

I. Komu przysługuje refundacja?

Jak ustaliła Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m. in. rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci oraz rodzice w trudnej sytuacji życiowej – mówi o nich art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., a ten właśnie artykuł został wskazany w par. 2 ust. 6 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych:

„W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm. 3) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1*, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 5.”

Co istotne w przypadku rodzin wielodzietnych nie wszystkie dzieci w rodzinie muszą być w wieku szkolnym by móc otrzymać budżetowe wsparcie.

Niestety konsekwencją wprowadzenia tzw. darmowego podręcznika jest ograniczenie liczby uczniów mogących skorzystać z programu „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z projektem rozporządzenia dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje:

1*. uczniom klas:

– II, III i VI szkoły podstawowej,

– II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

– III ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,

– VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

– VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

– III liceum plastycznego,

– III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. uczniom:

– słabowidzącym,

– niesłyszącym,

– słabosłyszącym,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do:

– szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I,

– gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I,

– ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,

– ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,

– ogólnokształcących szkół baletowych,

– liceów plastycznych.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają prawo do dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych**. Takiego prawa są pozbawieni w przypadku gdy są uczniami klas I szkół podstawowych i korzystają z tzw. darmowego podręcznika.

** zgodnie z art. 3 pkt. 24 obowiązującej ustawy oświatowej materiał edukacyjny to materiał, który zastępuje lub uzupełnia podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

II. Wysokość dofinansowania

Tabela z kwotami refundacji dostępna TUTAJ

III. Dodatkowe ograniczenia

– ograniczono liczbę dzieci, które mogą skorzystać z programu poza kryterium dochodowym do 5% uczniów, z ogólnej liczby uczniów w całej gminie rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach objętych pomocą***

(UWAGA! uczniowie niepełnosprawni nie są objęci tym ograniczeniem, orzymują refundację w oparciu o inną część przepisów)

– ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły

*** z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa – liczba uczniów nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III lub VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klasy VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klasy VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klasy III liceów plastycznychklas III lub IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów klasy III szkół ponadgimnazjalnych rolniczych

IV. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

1. Wniosek

Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

2. Uzasadnienie

Jeśli ubiegamy się o zwrot bez względu na kryterium dochodowej, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy napisać, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 prosimy o pomoc np. jako rodzina wielodzietna.

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów

Dotyczy tylko rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego.

Jeśli ubiegamy się o refundację bez względu na kryterium dochodowe nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodzie (UWAGA! w poprzednich latach wiele szkół wymagało zaświadczenia na wszelki wypadek, mimo że nie ma prawa żądać ujawnienia dochodów w przypadku gdy rodzice ubiegają się o zwrot kosztu podręczników poza kryterium dochodowym). Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienieMówi o tym par. 4 ust. 8 rozporządzenia.

4. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych

Dotyczy tylko rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego.

W przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku,zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z takich świadczeń.

5. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

6. Dowód zakupu lub oświadczenie o zakupie

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

V. Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku w każdej gminie odrębnie ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta.****

Przykładowe gminy:
Kołobrzeg – 12 września 2014 r.

Bytom – 5 września 2014 r.

Puchaczów – 29 sierpnia 2014 r.

UWAGA! O terminy składania podań należy pytać w lokalnym wydziale oświaty, lub szukać informacji na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły. Samorządy potrafią wyznaczać bardzo wczesne terminy np. w sierpniu, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

**** w przypadku uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej rolniczej wniosek składa się w terminie ustalonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa

VI. Kto i kiedy wypłaca pieniądze?

Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania zakupu podręczników:

– dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę

– wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot

VII. Materiały

Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców przygotowały projekty wniosków o refundację (wzory poniżej).

UWAGA! Gminy wymagają zwykle składania wniosków na formularzach przygotowanych lokalnie w urzędach. Prawo pozwala jednak na składanie również wniosków przygotowanych samodzielnie. Poniższe materiały mogą posłużyć jako formularze wniosków lub jako materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosków na formularzach przygotowanych przez gminy.

Wzór wniosku (dla rodzin wielodzietnych DOCPDF)   

Uzasadnienie wniosku (dla rodzin wielodzietnych DOCPDF)   

VIII. Linki:

Szczegóły programu na stronie MEN

Wyprawka szkolna informacje z maja 2014 r.

Artykuły:

– Jeśli w szkole nie chcą przyjąć wniosku? CZYTAJ

– O problemach rodziców z uzyskaniem refundacji w poprzednich latach pisało METROGazeta Prawna,Rzeczpospolita

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

IX. Podstawa prawna:

 

INFOLINIA FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW – ZWROT ZA PODRĘCZNIKI 2014

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook