czw. Lut 20th, 2020

Telewizyjno – Filmowa Agencja Promocyjna

XIII Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

3 min read

XIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 8. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2018/2019.
 9. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu – funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Tucholi i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tucholi wchodzących w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Tucholi wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2020.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie sesji.

 (red.)