pt. Sie 7th, 2020

XIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

25 października 2019 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz.900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi 20 września 2019 r.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:

1)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

2)Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

3)Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenie wyborów ławników.

4)Przeprowadzenie głosowania tajnego.

5)Przedstawienie wyników głosowania.

6)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 roku do 2023 roku.

9. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

10. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Tuchola.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Tuchola pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola na 2020 rok”.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok.

16. Podjęcie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

17. Sprawozdanie z realizacji programu 60. Dni Borów Tucholskich.

18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

19. Stan przygotowań i udział reprezentacji Tucholi do XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Tokio – 2020” wSępólnie Krajeńskim.

20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

21. Zakończenie.

 

Materiały sesyjne

(red.)

Please follow and like us: