pon. Lip 13th, 2020

XIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

Odbędzie się 28 lutego 2020 r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego,  pl. Zamkowy 1 w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XVIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi 31 stycznia 2020 r.

7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

8. Składanie interpelacji i zapytań.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Tuchola za 2019 rok”.

10. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. na lata 2020-2022”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Obywatelskiego Gminy Tuchola na 2020 rok.

20. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Tucholi w 2019 r.

21. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

22. Zakończenie

 

Materiały sesyjne


(red.)