5 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XL sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

28 marca 2014r. (piątek) – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola Panu Janowi

Jaroszewskiemu

4. Wybór sekretarza sesji.

5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXIX sesji.

7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

8. Składanie wniosków i interpelacji.

9. Informacja o wykorzystaniu środków z odpisów amortyzacyjnych przez Przedsiębiorstwo

Komunalne w Tucholi spółka z o.o.”.

10. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Tuchola.

11. Uchwalenie rocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt.

12. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców

Gminy Tuchola na lata 2012 -2015 za 2013r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w

Gminie Tuchola na lata 2014-2016.

14. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z art. 179

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody

Głosowania.

16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na

2014r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w

2015r.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałej

21. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

22. Sprawy bieżące.

23. Zakończenie.

_______________________

(rep.)

BiP UMiG w Tucholi

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook