22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi (budżetowa!)

3 min read

SONY DSC

21 grudnia 2017r. w czwartek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wręczenie nagród Burmistrza Tucholi w konkursie „Mój dom na medal”.
  4. Wybór sekretarza  sesji.
  5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
  6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej.
  7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
  8. Składanie wniosków i interpelacji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017r. (materiał dostarczony wcześniej):

1)     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.
2)     Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej.
3)     Przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej.
4)     Uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków.
5)     Dyskusja.
6)     Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych podczas sesji.
7)     Głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
8)     Głosowanie uchwały budżetowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2018-2026 (materiał dostarczony wcześniej).
11. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola na lata 2018-2022”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola na rok 2018”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań z zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przekazanie na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości zajętej pod drogę.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
21. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
22. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok.
23. Wolne wnioski.
24. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
25. Sprawy bieżące.
26. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Paweł Cieślewicz

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Załączniki

materiały sesyjne.pdf

 Pobierz


(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook