6 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XX sesja Rady Powiatu Tucholskiego

4 min read

XX sesja Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312  Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
  • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie)
  • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
  • zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym.
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2015 rok.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 9.  Drogi publiczne: sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2015 r.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Gostycyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Kęsowo o współfinansowaniu inwestycji pn. ,, Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Gostycyn o współfinansowaniu inwestycji pn. , Przebudowa ul. Dworcowej (nr ewid. 010527C) i ul. Pocztowej (nr ewid. 010528C) w Pruszczu gm. Gostycyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Cekcyn o współfinansowaniu inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 010304C Małe Gacno – Zdroje i przebudowa drogi gminnej Nr 010338C Cekcyn – ul. Okrężna” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Tuchola o współfinansowaniu inwestycji pn. ,,Przebudowa korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 237 w Tucholi” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Śliwice o współfinansowaniu inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej do Linówka” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Lubiewo o współfinansowaniu inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie sesji.

 

______________________
BiP Powiat Tucholski
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook