29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

29 stycznia 2021 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 1100. 

Porządek obrad:

 •  1. Otwarcie sesji.
 •  2. Stwierdzenie quorum.
 •  3. Wybór sekretarza  sesji.
 •  4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi
 •  7. Składanie interpelacji i zapytań.
 •  8. Podsumowanie obchodów rocznicowych – sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego dla uczczenia setnej rocznicy powrotu Tucholi do Polski.
 •  9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola na lata 2018-2022” za rok 2020.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. na lata 2021-2023”.
 • 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w Tucholi.
 • 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu określającego wysokość, kryteria i tryb  przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
 • 20. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Tucholi za 2020 rok.
 • 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 • 22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
 • 23. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 24. Zakończenie.

 

Materiały sesyjne

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook