17 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

3 min read

24 lutego 2017r. – piątek – w sali 20 Tucholskiego Ośrodka Kultury, pl. Zamkowy 8 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.     

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z  XXIX sesji Rady Miejskiej.
5. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola za 2016r.:

1)     Informacja Prokuratury Rejonowej w Tucholi

2)     Informacja Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

3)     Informacja z realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta”

4)     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi

5)     Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

6)     Informacja o przy jednostek OSP z terenu Gminy Tuchola.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXVIII sesji.
7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
8. Składanie wniosków i interpelacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola”.
10. Podjęcie uchwały w przyjęcia zaktualizowanego „Wieloletniego plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 będących w posiadaniu          Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi spółka z o.o.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tucholi” oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Tucholi, działającego w imieniu Gminy Tuchola, do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Tuchola – etap I” oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2017 -2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchola na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wysokiej Wsi, w obrębie ewidencyjnym Mały Mędromierz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wysokiej Wsi, w obrębie ewidencyjnym Mały Mędromierz.
17. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola w 2016r.
18. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Tuchola.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017r.
20. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2016r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej petycji zgłoszonej przez Pana (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 2058 ze zm.) w celu wypracowania stanowiska i projektu rozstrzygnięcia dla Rady Miejskiej.
22. Wolne wnioski.
23. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
24. Sprawy bieżące.
25. Zakończenie

Załączniki

30.pdf

Data: 2017-02-15 12:28:58 Rozmiar: 2.28M Format: .pdf Pobierz

zał. 1 PRej 20170214154531299.pdf

Data: 2017-02-15 12:39:22 Rozmiar: 2.15M Format: .pdf Pobierz

zał. 2 KPP.pdf

Data: 2017-02-15 12:39:51 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

zał. 3 TSSE Gmina Tuchola 2016r..doc

Data: 2017-02-15 12:40:06 Rozmiar: 262.5k Format: .doc Pobierz

zał. 4 malymedromierz_proj3 marg.pdf

Data: 2017-02-15 12:41:59 Rozmiar: 1.79M Format: .pdf Pobierz

Data: 2017-02-15 12:42:27 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz


(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook