25 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXX sesja Rady Powiatu, czyli… na tonącym Titanicu (odcinek 2)

21 min read

404592_284602088317806_734371599_nWykażę jak zawsze maksimum dobrej woli, chociaż Bóg mi światkiem, że nie powinienem po tylu wpadkach załogi „Titanica”. Titanica? O co mu chodzi? Otóż, tak właśnie nieoficjalnie postzregany jest wśród obserwatorów – mieszkańców ów urząd. Przypomnieć nazwę? Proszę, Starostwo Powiatowe w Tucholi – ofiara kilku ostatnich ekip rządzących sporym terenem atrakcyjnym do obłędu turystycznie. Właściwie popełniłem błąd, bo tak naprawdę ofiarami jesteśmy my – mieszkańcy. Ksiądz proboszcz też? (Pyta kolega ze stanowiska obok), tak, pośrednio też. Jest jednak pewna malutka (ale zawsze) nadzieja…

Nowy oficer na pokładzie tonącego liniowca.

Ściślej radny, który zastąpił innego, być może rzeczywiście albo miał „chłopina” już dosyć towarzystwa swoich koleżanek i kolegów, albo w porę zorientował się, że to odpowiednia pora, bo kolejne wybory tuż tuż i warto wystartować raz jeszcze (gdziekolwiek) mając „czystą” teczkę nimb nad głową, a może zwyczajnie jest … uczciwy!? Czy oznacza to, że pozostali radni i urzędnicy mają teczki „brudne”? Hm, z punktu widzenia raczej czarne, jak scenariusze, który przepychają od kilku lat. Czy nowy radny, nowa postać  w radzie coś zmieni? Pewnie będzie się starał, choć zachowanie twarzy jest również sprawą polityczną. Panie radny, wiele zdrowia i samozaparcia w dążeniu do celu, czyli dla dobra obywateli życzę. Reszta w pana rękach, a może w dłoniach? Zostawmy ten problem, bo dojdziemy do białej ściany pt. Charzykowy, a ta nazwa sprawia państwu radnym wyjątkowe problemy, zwłaszcza w kwestich odmiany przez przypadki. Dziwię się trochę, to prawda, że w tak fundamentalnej kwestii jak język polski, problemy mają nawet nauczyciele, których kilku w radzie mamy, ups, Oni mają.

Jestem również przeszczęśliwy, że na ostatniej sesji jeden z radnych nie założył do garnituru sandałów i dodatkowo nie zasnął podczas debaty. Jestem z pana dumny, bo ja chrapałbym w najlepsze.

 

Znikający punkt.

 

Co wiemy? Ano to, że protokół pokontrolny w sprawie „mówiących kamieni” być może jest, być może właśnie uzyskano kolejny miesiąc na jego dopracowanie, lub stworzenie, to oczywiście spekulacja, ale w pełni sprawdzona przez autora osobiście. Skąd to oszczerstwo? Dojdziemy i do tego, kiedy przeanalizujemy stenogramy tej części ostatniej sesji, gdzie jest o tym mowa.

Zanim wgryziemy się w sprawę głębiej ustalmy jedno, czy „mówiące kamienie” są złym pomysłem? Z pewnością nie, podobne pomysły funkcjonują na świecie i świetnie się sprawdzają,  jednak nie po tucholsku, czyli na „wariackich papierach”. Doskonale pamiętamy sceny z naszych rejestracji, gdzie projekt tworzony był w tempie, o które podejrzewałbym może Kubicę, ale nigdy urząd, który z natury ma tempo iście watykańskie.

I nagle cud! Kamloty wystrugano, opisano, ustawiono, a to, co zostało zapakowano do tych, którzy chcieli mieć ich więcej i więcej. Udało się, są, jednak, jakim kosztem? Czy wyłącznie chodzi o pieniądze? Bynajmniej, raczej o moralność, ściślej o jej brak. Znajomość prawa, to złota żyła, można uniknąć odpowiedzialności i zachować „czyste kończyny”, jednak ludzie, którzy dokonują analiz prawa, w efekcie przekuwają tę wiedzę na pieniądze z jednym zastrzeżenim – dla siebie, a to już dno. Moralnie są uwikłani i pozostają w ‘życzliwej pamięci” mieszkańców do kolejnych wyborów. Tajemnica poliszynela jest również t, że  oponentów można też próbować przekupić, jednak nie parówkami, zwłaszcza wyborczymi.

Ile można zgromadzić tych dóbr? Setki tysięcy, miliony złotych? Po co? Do grobu i tak  trafimy w tanim garniturze, najwyżej z okularami lub komórką u wezgłowia.

 

Zdarzyło się, jak zdarzyło, teraz mamy prawo mieć wgląd w dokumenty, które raz na zawsze rozwiążą kwestie przetargu na „mówiące kamienie” i tutaj rodzi się problem. Dokumentu nie można uzyskać, może, więc krąży w formie elektronicznej od radnego, do radnego? Jeżeli tak przez pomyłkę chętnie przejmie go na chwile moja redakcja. Po co? Aby sprawdzić to, czy ów raport chociaż w 70% zgadza się z tym, który przygotował nasz specjalista i ocenił całą procedurę przetargową od „A”, do „Z”.

 

Przypomnijmy sobie ten dokument, choć jest długi i nudny dla kogoś, kto jest odporny na oczywistości, dla umysłów dociekliwych jest niczym bomba z obluzowanym zapalnikiem.

 

Na podstawie & 39 pkt 4 oraz & 40 pkt. 5 Statutu Powiatu Tucholskiego

przyjętego uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia

22.06.2012 r. ( Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.07.2012,

poz. 1514) zmienionego Uchwała Nr XXVI/248/2013 z 15.03.2013 r. ( Dz. Urzędowy

Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 29.03.2013 r. poz. 1341) z późniejszymi zmianami.

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

1. Zlecić Komisji Rewizyjnej:

 

1) przeprowadzenie analizy zasadności i celowości realizacji zadania pn.

„Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne

turystycznie”:

 

– w ramach Projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji

turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

 

– w obecnej sytuacji finansowej Powiatu Tucholskiego

 

2) przeprowadzenie analizy przygotowania i przeprowadzenia postępowania

przetargowego na wybór Wykonawcy zadania określonego w ust. 1 oraz

I etapu jego realizacji obejmującego przygotowanie dokumentacji zgodnie

z zakresem zawartym w SIWZ.

 

& 2. W terminie do dnia 15 maja 2013 r. Komisja Rewizyjna przedstawi wyniki

analizy Przewodniczącemu Rady.

 

& 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

& 4. Uchwała wchodzi w _życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Powiat Tucholski realizuje Projekt współfinansowany przez Unie Europejska ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 oraz

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tytuł Projektu: „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej

w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ”

 

W ramach tego Projektu w dniu 19 lutego 2013 r. Powiat Tucholski ogłosił przetarg na

wykonanie zadania o nazwie „Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca

atrakcyjnie turystycznie”

 

Przetarg rozstrzygnięto, została podpisana umowa z Wykonawcą.

 

Po dotarciu tej informacji do radnych i mieszkańców pojawiły się liczne głosy

kwestionujące celowość takiego wydatkowania znacznych ( prawie 360 tys. zł )

środków finansowych, jak równie_ sam wybór wykonawcy, którym jest Firma

BOCONCEPT Bogna Bolińska, żona Przewodniczącego Komisji Finansów

i Gospodarki.

Również wstępna analiza postępowania przetargowego wskazuje na takie

niezgodności zapisów SWIZ z przepisami Ustawy PZP, jak. np. brak jednoznacznego

i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, nie skonkretyzowany warunek

udziału w postępowaniu dla wykonawców.

 

Ponieważ_ wszelkie niezgodności postępowania przetargowego z przepisami Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych mogą skutkować poważnym ryzykiem nałożenia korekt

finansowych przez Instytucje Zarządzająca Projektem grupa radnych uważa za

zasadne przyjęcie proponowanego projektu uchwały.

Uchwała nie powinna rodzic skutków finansowych.

 

________________________________

 

Aby zrozumieć beznadziejnie trudny język urzędniczy,  potrzeba swoistej legendy.

 

SWIZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] jest podstawowym dokumentem podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przede wszystkim: warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące zamówienia.

Elementy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Są to:

 • nazwa oraz adres Zamawiającego
 • tryb udzielania zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem itd.)
 • opis przedmiotu zamówienia (co Wykonawca będzie musiał wykonać, dostarczyć lub wybudować. Powinien być sporządzony rzetelnie i jednoznacznie)
 • termin wykonania zamówienia
 • warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
 • wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. (wykaz dokumentów jakich może żądać Zamawiający znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)).
 • informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, wskazanie osób upoważnionych do kontaktu
 • wymagania dotyczące wadium
 • termin związania ofertą (w zależności od wartości zamówienia jest to 30,60 lub 90 dni, art. 85 UZP)
 • opis sposobu przygotowywania ofert
 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • opis sposobu obliczenia ceny
 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (podstawowym kryterium zawsze jest cena, jednak Zamawiający ma prawo do tego aby oprócz oceniać jeszcze np. funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia)
 • informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. (odwołanie i skarga do sądu, art. 179 – 198 UZP)
 • Ponadto w Specyfikacji znajdują się również:
 • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
 • – maksymalną liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
 • informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
 • adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
 • informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
 • jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;
 • wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;
 • jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności: a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Powyższe elementy powinny zostać opisane jak najbardziej precyzyjnie przy zachowaniu zasady równości, uczciwej konkurencji i jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Potencjalni wykonawcy mają prawo do składania pytań odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ oraz składania protestów na zapisy jakie znajdują się w dokumencie lub załącznikach do niego. Należy pamiętać, że w taki przypadku również obowiązują pewne terminy określone precyzyjnie przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

 

Ustawa PZP

 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Nie traćmy czasu i posłużmy się linkiem: http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/

 

Poznaliśmy dwa pojęcia klucze, które pomogą nam zrozumieć tekst. Czego będzie on dotyczył?

 

TOKiS – PRESS wszedł w posiadanie dokumentu – Ocena zgodności zapisów SIWZ z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie. Podmiotem zamawiającym jest oczywiście Powiat Tucholski.

Jest to lektura niezwykle interesująca, zakładając, że nie jest prowokacją wobec mediów. To jednak zostawiamy specjalistom. Kolokwialnie mówiąc sprawa jest z gatunku tych cuchnących, gdzie skutkować to może interwencją CBA,CBŚ lub Pana Boga oraz ciężarem gatunkowym treści, wraz z naszymi wtrętami.

 

Zastosowany tryb udzielania zamówienia:

 

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustęp 8 ustawy.

 

Informacja o przetargu została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w portalu UZP nr 71238-2013 w dniu 19.02.2013r., na stronie internetowej WWW.bippowiat.tuchola.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

 

Przedmiot zamówienia obejmował usługę polegającą w szczególności na:

 

 1. przygotowaniu dokumentacji obejmującej:

 

– opracowanie druku formularza zgłoszeniowego,

– realizację kampanii informacyjnej na terenie Powiatu Tucholskiego oraz Gmin Brusy i Czersk,

–  zebranie i weryfikację zgłoszeń,

– opracowanie zebranego materiału, wygenerowanie kodów QR, (alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. w rozpatrywanym przypadku kod będzie określał konkretne miejsce i jego znaczenie wraz z historią).

 

 1. realizacji systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie poprzez:

 

– umieszczenie w tereni 150 kamieni dwóch typów: typ I o wysokości min. 60 cm z jedną plaszczyzną oraz typ II o wysokości min. 80 cm z dwiema płaszczyznami w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego, Gmin Brusy i Czersk, wyłonionych w rezultacie działań podjętych w pierwszym etapie zlecenia, zaakceptowanego przez Zamawiającego,

– przycięcie kamieni,

– wygrawerowanie krótkiej informacji i kodu QR na każdym kamieniu;

 

 1. udokumentowanie stworzonego systemu poprzez:

 

– przygotowanie dokumentacji fotograficznej,

– wprowadzenie danych do systemów internetowych,

– skald i druk informatora w nakładzie 50 sztuk.

 

Zamówienie dotyczyło projektu PN.” Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (Umowa POIS. O5.o1.00-311/10-00), dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Umowa nr 32/2012/Wn-02/OP-PO-PS/D).

 

Zamawiający oznaczył następujące kody wg wspólnego słownika CPV:

 

79341000 – 6 usługi reklamowe

45262511-6 ciecie kamienia

51240000-6 usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych.

 

Uwagi do przedmiotowej Specyfikacji:

 

I. Opis przedmiotu zamówienia złamanie art.7 ust1 oraz 29 ust.1 i 2.

 

Zgodnie z art.29 ust 1 Pzp opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny i wyczerpujący. Tym samym absolutnie nie może pozostawiać żadnych wątpliwości bądź też dowolności interpretacji wykonawców składających oferty w postępowaniu. Zamawiający winien w sposób jasny, klarowny i wyczerpujący przekazać wiedzę o ilości zamawianych produktów i usług. Brak tego rodzaju informacji w opinii audytora należy uznać za zaniechanie zamawiającego prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp. Takie stanowisko potwierdza ugruntowane orzecznictwo KIO.

 

Zawarcie zapisu iż: „Zamawiający nie gwarantuje całkowitej realizacji zadania w odniesieniu do liczby kamieni, o których mowa w ust.1 pkt2. Ilość kamieni w ramach przedmiotu zamówienia ustalona zostanie po zakończeniu realizacji pierwszego etapu zadania i zależna będzie od ilości pozyskanych zgłoszęń oraz od ostatecznej decyzji Zamawiającego”, bez doprecyzowania jaka jest minimalna pewna ilość zamawianego przedmiotu zamówienia stanowi ewidentne naruszenie art.29 ust.1 oraz art.7 ust.1.

 

Sygn. Akt KIO/UZP 1642/09, Wyrok KIO z dnia 14 stycznia 2010 r. art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy nakazuje zamawiającemu dokonanie SIWZ opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art.29 ust. 1 i 2 ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzone oferty.

 

(…) należy ponadto zauważyć, że wszyscy wykonawcy powinni rozumieć opis przedmiotu zamówienia z taki sam sposób. Dlatego też do naruszenia przepisów ustawy wystarczy fakt, że jeden wykonawca został wprowadzony w błąd przez niejasny opis przedmiotu zamówienia. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 13 maja 2005 r. (sygn.II Ca 109/05, niepubl.), w którym stwierdzono, że to, iż inny wykonawca skalda ofertę zgodną z założeniem zamawiającego nie ma znaczenia, albowiem wystarczy, że określenie przedmiotu zamówienia mogło wprowadzić w błąd jakiegokolwiek wykonawcę (…)(Przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Informator UZP 2/2011)

 

Możliwe jest przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy nie ma 100% pewności, co do rozmiaru zamówienia, zwłaszcza w poszczególnych rodzajach zamawianego asortymentu. W takim przypadku dla oceny ofert w kryterium cena, należy wziąć pod uwagę ceny jednostkowe. Natomiast w SIWZ można zastrzec sobie prawo oraz to, że rozliczenie z wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonych towarów z zastrzeżeniem pewnej zamawianej minimalnej ilości towarów.

 

W przedmiotowym przypadku zamawiający zastosował tzw. „Prawo opcji”. Lecz nie dokonał wskazania konkretnych ilości, co stanowi naruszenie powyższych przepisów ustawy. Takie tez stanowisko zostało przedstawione w opinii Urzędu Zamówień Publicznych „Prawo opcji” zgodnie, z którą:

 

„Zamawiający przewidując prawo opcji, jest zobowiązany do określenia maksymalnego poziomu zamówienia wskazując, iż pewien zakres tego zamówienia, z góry przewidziany i określony będzie przez niego realizowany jedynie w określonych sytuacjach. A zatem instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Mając na względzie powyższe wskazać należy, że przedmiot zamówienia odzwierciedlający zakres zamówienia udzielanego z wykorzystaniem instytucji prawa opcji oraz wartość powinny być określone przez zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej treści zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu zamawiającego.

 

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia, na które zamawiający przewidział określone środki finansowe. W orzeczeniu Krajowej Izby odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. Akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, żeniedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

 

„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art.29 ust.2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że zmawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności co do zakresu , jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone cale ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.

 

Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. Akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia , sygn. Akt KIO/UZP 2376/10.

 

(…) mając na względzie powyższe, należy stwierdzić , że zamawiający przewidując prawo opcji jest uprawniony do określenia rozszerzenia procentowego pierwotnie określonego przedmiotu zamówienia, przy czym konstrukcja ta powinna opierać się każdorazowo na wskazaniu zakresu zamówienia, którego realizacja będzie pewna i zakresu, który jest poddany prawu opcji”.

 

Wyrok KIO z dnia 16 września 2010r. sygn. Akt KIO 1905, KIO 1921/10: brak zagwarantowania wykonawcy choćby minimalnego świadczenia powoduje możliwość nieuzyskania przez niego choćby minimalnego wynagrodzenia, zaś zrzeczenie się roszczeń z tytułu ograniczenia przedmiotu zamówienia powoduje rezygnację z odszkodowania będącego surogatem wynagrodzenia. Izba uznała, że zamawiający winien wskazać choćby minimalny zakres przewidywanej dostawy”.

 

Powyższe jednoznacznie wskazuje na fakt, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu złamał wyżej wymienione przepisy, gdyż nie wskazał minimalnych ilości zamawianych dostaw i usług i uzależnił je od własnych decyzji. W tym przypadku mamy do czynienia z opisem przedmiotu zamówienia, nie przystąpili do składania ofert , a świadczyć o tym może fakt, iż tylko wykonawcy z Tucholi złożyli oferty.

 

II warunki udziału w postępowaniu…

 

W opinii audytora nastąpiło złamanie zapisów ustawy w art.22 ust.1 pkt2 oraz itd. 24 ust.2 w zakresie opisu warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający zawarł  z SIWZ w Dziale V ust.1 pkt2 warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia zgodnie z którym „Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek o którym mowa w pkt 2, Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 usługi o wartości co najmniej 10.000 złotych brutto o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia”.

 

Zgodnie z zapisem działu III SIWZ oraz załączniku nr 6 do SIWZ jest usługa reklamowa, polegająca na opracowaniu, składaniu i druku materiałów reklamowych i promocyjnych, realizacji działan promocyjnych m.in. usługa przygotowania konferencji itd., oraz wykonanie 9cięcie kamieni) i umiejscowienie kamieni czyli roboty budowlane. Do opisu przedmiotu zamówienia zamawiający użył kodów CPV 79341000-6 usługi reklamowe, 45262511-6 cięcie kamienia, 51240000-6 usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych. Powyższe oznacza, iż na przedmiot zamówienia składają się różne usługi oraz roboty budowlane. Oznacza to, że postanowienie warunku w sposób: „o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia” powoduje, że wykonawcy przedstawiając wykaz zrealizowanych usług winni wykazać się wszystkimi elementami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający nie skonkretyzował warunku udziału w postępowaniu, czym mógł ograniczyć krąg potencjalnie zainteresowanych wykonawców poprzez fakt, iż warunek obejmował równe działania, a także mógł doprowadzić do sytuacji, w której wykonawcy dobrowolnie interpretują zapisy SIWZ, co jest niezgodne z ustawą Pzp.

 

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest stanowisko Urzędu Zamówien Publicznych wyrażone w opinii „Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” zgodnie, z którą „od warunków udziału w postępowaniu należy odróżnić opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez ustawodawcę w sposób ogólny, mający zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych. Tymczasem, każde postępowanie o zamówienie publiczne różni się od siebie choćby pod względem przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wartości, stawianych wymagań, stopnia złożoności itd. W postępowaniu o zamówienie publiczne konieczna jest, zatem konkretyzacja przez zamawiającego warunków udziału, o których mowa jest w art.22 ust.1.

 

Konkretyzacja ta dokonuje się poprzez dokonanie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.  Innymi słowy, opis sposobu oceny, spełniania warunków stanowi kryteria oceny, jakimi zamawiający będzie się kierował przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przeciwieństwie do warunków udziału, ich opis określony jest, przez zamwiającego. Dokonywanie opisu oceny spełniania warunków udziału z jednej strony pomaga zmawiającemu w wyłonieniu wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym ograniczenia możliwości powstania sytuacji, w której wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówienia lub wykonać zamówienia z należytą starannością. Opis oceny spełniania warunków służy jednak również wykonawcom w dokonywaniu oceny prawidłowości czynności zamawiającego związanych z oceną spełnienia warunków. Opis oceny spełnienia warunków stanowi dla zamawiającego wiążące przesłanki, jakimi jest obowiązany kierować się przy dokonywaniu takiej oceny. Brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pomijając już to, że stanowiłoby to naruszenie ustawy) prowadziłby do dowolności w ocenie spełniania warunków przez wykonawców, a zarazem stwarzałby możliwość podejmowania decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców”.

 

Takie stanowisko znajdujemy także w orzecznictwie:

 

 1. KIO m.in. w wyroku z dnia 21 marca 2012 r. Sygn, akt: KIO 485/12, „Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego winien udzielić zamówienia wykonawcy zdolnemu do realizacji tegoż zamówienia. Weryfikacja zdolności wykonawcy dokonywana jest na podstawie przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przez niego szczegółowo określonych oraz dokumentów warunkujących zgodność treści oferty z treścią SIWZ. Ocena dokumentów następuje w oparciu o zamieszczony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. Aby skutek w postaci skutecznej weryfikacji wykonawców mógł zostać osiągnięty „wymagania” stawiane wykonawcom musza być skonkretyzowane (za wyrokiem z dnia 7 lipca 2008 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. Akt V Ca 984/08).

 

 1. Sygn. akt:KIO 286/11, Wyrok KIO z dnia 24 lutego 2010r.: Na wstępie izba zauważyła, iż ustalenie warunków udziału w postępowaniu, w tym opisu oceny sposobu spełniania tych warunków jest jedną z najważniejszych czynności zamawiających, którzy zobowiązani są do określenia tych warunków w sposób dostatecznie jasny i precyzyjny, by zarówno wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu, jak i sami zamawiający, dokonując oceny spełnienia tych warunków mogli ją przeprowadzić na zasadzie zerojedynkowej (inaczej określanej jako zasada „spełnia – nie spełnia”). W oczywisty sposób warunki udziału w postępowaniu ustalone przez zamawiających i wymagane przez nich dokumenty, wpływają na krąg wykonawców, który może się ubiegać o zamówienie – zawężając go w mniejszym lub większym stopniu, co jest dopuszczalne w granicach wyznaczonych wymaganiami przepisu art.22 ust.4, wskazującego na konieczność powiązania i proporcjonalności opisu sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków z przedmiotem zamówienia. Na dokonania oceny spełniania tych warunków z przedmiotem zamówienia. Na zamawiających ciąży przy tym obowiązek zapewnienia , by te warunki podmiotowe pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, nie naruszając przy tym zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji. Jednocześnie z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty żądane w tym celu musza zostać w sposób wyczerpujący, jasny i precyzyjny opisany przez zamawiających w dokumentach postępowania udostępnionych potencjalnym wykonawcom, gdyż z uwagi na zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, przy ich interpretowaniu należy stosować literalną wykładnię odpowiednich postanowień SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu, co zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości zamawiających na etapie oceny ich spełniania przez wykonawców, którzy przystąpili już do udziału we wszczętym postępowaniu.
 2. w przedmiotowym przypadku zamawiający nie sprecyzował warunku udziału w postępowaniu, co powoduje dowolność jego interpretacji przez Wykonawców.

 

III. W dziale XXVI zamawiający zawarł zapis, iż nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Stanowi to naruszenie art.93 ust.4

 

IV. Zamawiający złamał postanowienia art.25 ust 1 ustawy Pzp poprzez żądanie dokumentów, które nie są wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dz.U.2009.226.1817). w dzial VI ust.3 pkt3 SIWZ, zamawiający zażądał załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie lub wpłacenie wadium. Dokument nie figuruje w/w rozporządzeniu i nie jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania, zatem stanowi naruszenie art. 25 ust.1.

 

W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone było w ramach projektu PN. „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach, działnia 5.1 priorytetu V programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Umowa POIS.05.01.00-311/10-00), dofinansowanego ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Umowa nr 32/2012/Wn-02/OP-PO-PS/D), określone powyżej niezgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień publicznych rodzą poważne ryzyko nałożenia korekt finansowych przez instytucję zarządzającą przedmiotowym projektem.

Pytanie zasadnicze brzmi, czy powyższe opracowanie będzie porównywalne i to w jakikolwiek sposób z protokołem pokontrolnym, który przygotowała sławetna komisja? Już dzisiaj jestem przekonany o tym, że nie. Dlaczego? Bo nie można być sędzią we własnej rozprawie i na tym właśnie polega problem, który na ostatnie sesji skutecznie oddalono, choc dalibóg nie wiem dlaczego.

 

Może to kwestia inteligencji? O tym w kolejnym odcinku serialu.

 

CDN.

 

Mariusz R.Fryckowski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook