27 lutego 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XXXV sesja Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21 marca 2014 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXIV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 11. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2013.
 12. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2013 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2014.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zakładowi Obsługi w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/193/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn w celu określenia zasad realizacji zadania pod nazwą „Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegające na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła”, zmienionej uchwałą nr XXXIV/319/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014 r.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 22. Informacja dotycząca wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz stanowisko Rady Gminy w Gostycynie z dnia 28 lutego 2014 r. w tej sprawie.
 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie sesji.
____________________
(red.)
BiP Powiat Tucholski
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook