29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zgłoś swoje uwagi do planu gospodarki niskoemisyjnej

7 min read

To niezwykle ważne zagadnienie, traktowane jest przez urząd bardzo lakonicznie i sprowadzono je do ogłoszenia. Rozwińmy odrobinę tę sprawę.

Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej?

Spodziewane efekty organizacyjne

1. Poprawa zarządzania zasobami gminy,

2. Świadome przygotowanie planu inwestycyjnego związanego z energią i ochroną środowiska,

3. Określenie struktury organizacyjnej potrzebnej do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej,

4. Przygotowanie do organizacji zakupów grupowych.

Spodziewane efekty finansowe

1. Pozyskanie środków na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii (modernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, produkcja energii z lokalnych źródeł),

2. Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, etc.,

3. Wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane w formule ESCO.

Spodziewane efekty wizerunkowe

1. Realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną,

2. Edukacja społeczeństwa.

Spodziewane efekty społeczne i ekologiczne

1. Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania w budynkach prywatnych,

2. Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania osób ubogich,

3. Zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza,

4. Racjonalizacja zużycia energii.

Mając tę wiedzę możemy przejść do meritum, czyli ogłoszenia, które opublikował w swoim portalu Urząd Miasta i Gminy w Tucholi i poznać jego szczegóły.

***

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tuchola”

W związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej burmistrz Tucholi informuje, że projekt tego dokumentu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 18.11.2015 r. – 09.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pokój nr 209 w godz. 7.30 – 14.00 oraz na stronie internetowej gminy Tuchola

Wszyscy zainteresowani „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tuchola” mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu w terminie 18.11.2015 r. – 09.12.2015 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tucholi – pokój nr 209 lub drogą elektroniczną na adres: nmach@tuchola.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest burmistrz Tucholi.

Osoby do kontaktu:

Natalia Krzywosądzka- tel. 52 5642 505

Piotr Grzmiel – tel. 52 5642 537

_____________________

(red.)

UMiG Tuchola

http://gospodarkaniskoemisyjna.pl/

STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TUCHOLA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) sporządzony został dla Gminy Tuchola i obejmuje całą gminę w jej granicach administracyjnych (gmina miejsko-wiejska). Częścią PGN jest Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI), zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Jako rok bazowy przyjęto rok inwentaryzacji, tzn. 2014 r. Celem nadrzędnym opracowania PGN było ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE) oraz redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Dodatkowo celem sporządzenia i wdrażania PGN jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego, płynących z działań zmniejszających emisje. PGN dla Gminy Tuchola jest odzwierciedleniem potrzeby kształtowania postaw i działań na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej, wynikających zarówno z zobowiązań międzynarodowych Polski, jak i z założeń polityki krajowej. Działania określone w PGN są także skoordynowane z założeniami dokumentów programowo-strategicznych i planistycznych szczebla regionalnego i lokalnego. PGN dla Gminy Tuchola uwzględnia założenia i wytyczne określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wypracowane w ramach Porozumienia Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym (tzw. SEAP). Zgodnie z wynikami Bazowej Inwentaryzacji Emisji całkowite zużycie energii dla Gminy Tuchola w roku bazowym 2014 wyniosło 172 183,23 MWh. W tym ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wyniosła 27 123,48 MWh, co oznacza że udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla Gminy Tuchola w roku bazowym 2014 wyniósł 15,75%. Natomiast całkowita emisja dwutlenku węgla z obszaru Gminy Tuchola w 2014 r. wyniosła 72 356,20 ton. Wyniki Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) oraz rozpoznanie stanu obecnego Gminy w podziale na strefę środowiskową, strefę społeczno-ekonomiczną oraz infrastrukturę umożliwiły identyfikację obszarów problemowych. Wyróżniono – Obszar problemowy Samorząd, – Obszar problemowy Społeczeństwo, – Obszar problemowy Transport, – Obszar problemowy Gospodarka komunalna, – Obszar problemowy Przemysł, – Obszar problemowy Infrastruktura. Zidentyfikowane obszary problemowe Gminy Tuchola umożliwiły ustalenie optymalnych kierunków interwencji w zakresie spełnienia zobowiązań określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym „3×20”, tzn. ograniczania emisji gazów cieplarnianych, wzrostu efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Kierunki interwencji swój oddźwięk mają w planie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuchola, na który składają się: P L A N G O S P O D A R K I N I S K O E M I S Y J N E J D L A G M I N Y T U C H O L A S T R O N A 6 a) strategia długoterminowa, cele i zobowiązania w perspektywie 2022 roku, której wyrazem jest cel główny oraz cele szczegółowe b) krótko/średnioterminowe działania i zadania, planowane do realizacji w latach 2015-2018 (część z nich będzie kontynuowana w perspektywie 2022 roku), której wyrazem są poszczególne zadania operacyjne. Celem głównym planu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Tuchola jest osiągnięcie do 2022 roku: ‒ redukcji emisji dwutlenku węgla o ok. 13,1% w stosunku do roku bazowego 2014, tzn. redukcji emisji CO2 o ok. 9 478,66 ton (z ok. 72 356,20 ton w 2014 r. do ok. 62 877,54 ton w 2022 r.); ‒ redukcji zużycia energii finalnej o ok. 12,0 % w stosunku do roku bazowego 2014, tzn. redukcji zużycia energii o ok. 20 661,99 MWh (z ok. 172 183,23 MWh w 2014 r. do ok. 151 521,24 MWh w 2022 r.); ‒ wzrostu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w stosunku do roku bazowego 2014 o 7 pkt % (z 15,8 % – 27 123,48 MWh w 2014r., do wartości 22,8 % – 34 546,84 MWh w 2022r.) Skutecznemu osiąganiu celu głównego służyć będą cele szczegółowe, planowane do realizacji w perspektywie do 2022 roku: 1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Tuchola. 2. Podniesienie efektywności energetycznej budynków i obiektów na terenie Gminy Tuchola. 3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnej produkcji energii na terenie Gminy Tuchola. 4. Wdrożenie zrównoważonego energetycznie planowania przestrzennego i zarządzania rozwojem Gminy Tuchola. 5. Prowadzenie działań i kampanii edukacyjno-promocyjnych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Tuchola. 6. Zapobieganie powstawania odpadów oraz poprawa efektywności ich gospodarowania. Osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych strategii długoterminowej umożliwi systematyczna realizacja działań i zadań krótko/średnioterminowych, tzw. zadań operacyjnych: 1. Przebudowa źródeł energii cieplnej wraz z automatyką czasowo-pogodową w budynkach i obiektach użyteczności publicznej. 2. Przebudowa źródeł energii cieplnej wraz z automatyką czasowo-pogodową w budynkach i obiektach niepublicznych. 3. Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksową termomodernizację budynków i obiektów użyteczności publicznej. 4. Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksową termomodernizację budynków i obiektów niepublicznych. 5. Budowa energooszczędnych i pasywnych budynków komercyjnych. 6. Modernizacja dróg na obszarze gminy Tuchola. 7. Wzrost znaczenia alternatywnych środków transportu. 8. Wprowadzenie niskoemisyjnych pojazdów silnikowych w gminnym taborze samochodowym. 9. Modernizacja oświetlenia ulic. 10. Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej. 11. Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych. 12. Ochrona przestrzeni Gminy i warunków życia ludzi przed negatywnym oddziaływaniem odnawialnych źródeł energii. P L A N G O S P O D A R K I N I S K O E M I S Y J N E J D L A G M I N Y T U C H O L A S T R O N A 7 13. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów wpływających na jakość powietrza. 14. Działania edukacyjne i promocyjne struktur administracyjnych Gminy. 15. Edukacja społeczeństwa w zakresie zagadnień związanych z ograniczaniem zużycia energii i emisji. 16. Ograniczanie lub zapobieganie powstawania odpadów. Niezbędnymi dla śledzenia postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów w zakresie ograniczenia emisji CO2, zużycia energii i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną będą procesy monitoringu i ewaluacji. Wprowadzenie obowiązkowego badania bieżącego (monitoring) i oceny końcowej rezultatów (ewaluacja) jest warunkiem koniecznym do tego, by PGN realizowany w sposób konsekwentny, zgodnie z przyjętymi założeniami. Niezbędna jest współpraca i koordynacja poszczególnych wydziałów lokalnej administracji oraz powołanie w strukturach Gminy zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie, okresowe raportowanie oraz końcową ocenę efektów wdrożeniowych (zespołu ds. wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej). Realizacja zadań operacyjnych wymagać będzie zaangażowania znacznych środków finansowych, co może stanowić największą barierę dla samorządów i mieszkańców Gminy. Dlatego też funkcjonujący w Polsce system finansowania może w znaczącym stopniu wpłynąć na realizację celów PGN. Jest to wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania innowacyjnych projektów w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki). Podsumowując, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuchola to narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy opartej na zrównoważonej polityce energetycznej. Ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będzie kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego i zrównoważonego rozwoju.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook