pt. Sie 7th, 2020

Zmiana budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

2 min read

UCHWAŁA NR X//2019 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 j.t. ) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-

237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 869 j.t.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

W uchwale nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/36/2019  z  dnia  25  stycznia  2019,  Zarządu  Powiatu  Tucholskiego  Nr

16/26/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/48/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 29/49/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/61/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/67/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  §1  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości                                                                                                        95.027.273,30 zł,

w tym:

dochody bieżące                                                                                               82.166.425,77 zł, dochody majątkowe                                                                                               12.860.847,53 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;

2)  §2  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości                                                95.822.088,58 zł,

w tym:

wydatki bieżące                                                                                             78.632.234,61 zł, wydatki majątkowe                                                                                             17.189.853,97 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

3)  dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4)  dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.


BiP powiatowy

Please follow and like us: