4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

50-ta sesja Rady Miejskiej w Tucholi

3 min read

SONY DSC

29 maja 2018r. – wtorek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wybór sekretarza  sesji.
4,Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej.
5.Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola w 2017r.:

 • 1)nformacja Tucholskiego Ośrodka Kultury,
  2)Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego,
  3)Informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury.
  4)Informacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział w Tucholi,
  5)Informacja Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tucholi,
  6)Program obchodów 59 Dni Borów Tucholskich.

6.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLIX sesji Rady Miejskiej.
7.Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
8.Składanie wniosków i interpelacji.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2017 r.:

 • 1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – osobny materiał,
  2) Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu – zał. w ppkt. 6.,
  3) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  4) Informacja o stanie mienia jednostki – osobny materiał,
  5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
  6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2017 r.,
  7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Tuchola za 2017 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sołectwu Raciąż do zarządzania składnik mienia komunalnego.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na  realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tucholskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuchola.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuchola.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Tuchola.
20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2018 – 2026”.
22.Wolne wnioski.
23.Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
24.Sprawy bieżące.
25.Zakończenie.

 

Załączniki

50 sesja – cz. I.pdf

Data: 2018-05-18 09:02:06 Rozmiar: 4.09M Format: .pdf Pobierz

50 sesja – cz. II.pdf

Data: 2018-05-18 09:02:33 Rozmiar: 5.17M Format: .pdf Pobierz


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook