0 3 min 1 rok

Ta sprawa w skali kraju nie jest jakimś ewenementem, niemniej przeniesiona na tucholski grunt przybiera formę swoistego molocha, zwłaszcza że po obu stronach barykady znajdują się dwaj znani przedsiębiorcy. Aby wydać sprawiedliwy osąd, radni miejscy powinni udać się na wizję lokalną, bo tylko ta przyniesie rozstrzygnięcie niepotrzebnie eskalującego konfliktu.

Przypomnijmy to, co już się wydarzyło.

Aktualizacja. Nie chcą kopalni w pobliżu swojego domostwa, wyłożono petycję. Stanowisko Burmistrza Tucholi

Podczas dzisiejszej sesji RM doszło do konfrontacji stron sporu w obecności radnych i mediów. Wypowiedziały się one, wypowiedział się również gospodarz miasta, którego urząd wywołano w jednym z wystąpień. Zapewnił on o transparentności prowadzonej jednostki i zażądał przedstawienia argumentów na piśmie.

***

Uchwała Nr XLIX/…/22 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 26a ust. 2 Statutu Gminy Tuchola przyjętego uchwałą Nr XXXVII/270/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchola (Dz. Urz. woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 4774),

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

  • 1. Przekazuje się złożoną w dniu 12 sierpnia 2022 r. petycję przeciw miejscowemu planu zagospodarowania dla żwirowni do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  • 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania niniejszej petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi oraz zawiadomienia o tym osoby składającej petycję.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

***

Uzasadnienie.

W dniu 12 sierpnia 2022 r. złożono petycję skierowaną do Rady Miejskiej w Tucholi. W niniejszym dokumencie zwrócono się z prośbą o nie wydawanie pozwolenia na powstanie kolejnej kopalni.

Powyższą petycję zarejestrowano w rejestrze „SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI” pod numerem OR.1510.13.2022.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Tuchola zadania w zakresie rozpatrywania petycji są przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, wobec czego podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest niezbędne dla zbadania sprawy i wypracowania projektu rozstrzygnięcia przez wskazaną Komisję.

Tadeusz Kowalski – burmistrz Tucholi


(red.)

BiP Tuchola