0 3 min 8 miesięcy

28 kwietnia 2023 r. o godzinie 08.00 rozpocznie się XLVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Sesja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, sala 312.

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
7.  Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji:
–   Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
–   Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
–   Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
8.  Informacja o działalności Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2022 r.
9.  Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2022 r.
10.Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2022 r.
11.Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022 r.
12.Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
–   sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022,
–   przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
13.Przygotowanie do sezonu turystycznego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części dawnej drogi wojewódzkiej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w latach 2023 – 2025.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do sądu administracyjnego.
20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
21.Składanie zapytań i interpelacji.
22.Wnioski i oświadczenia radnych.
23.Zamknięcie sesji.