0 5 min 7 miesięcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiamy, że w dniu 26 maja 2023 r. – piątek – odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie interpelacji i zapytań.
8. Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola:
1) Informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury.
2) Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi.
3) Informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.
9. Informacja dotycząca obchodów 64. Dni Borów Tucholskich.
10. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Tuchola za 2022 rok” – osobny materiał (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska/Sesje Rady Miejskiej/Porządek obrad i materiały sesyjne):
1) Debata
2) Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2022 rok:
1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji wykonania budżetu gminy Tuchola w okresie 2022 r. oraz informacją o stanie mienia – osobny materiał
2) Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu – zał. 1-4 w ppkt. 5
3) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
4) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2022 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tucholi.
12. Raport monitoringowy z wdrażania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuchola na lata 2020-2024”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Tucholi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przemysłowej, Usługowej i budowlanej w Tucholi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przemysłowej, Usługowej i Budowlanej w Tucholi.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.
17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
18. Zakończenie.

RAPORT O STANIE GMINY TUCHOLA ZA 2022 ROK

Przedstawienie raportu o stanie gminy to obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Tuchola opracowała stosowny dokument, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi w dniu 26 maja 2023 r. Wówczas radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2022 roku przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów. W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej w Tucholi, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

Raport o stanie Gminy Tuchola za rok 2022 rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem mieszkańcy gminy Tuchola mogą zabierać głos.

Mieszkaniec Gminy Tuchola, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób zamieszkujących gminę Tuchola.

Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy gminy Tuchola są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób – druk zgłoszenia w formacie „.pdf”, druk zgłoszenia w formacie „.doc”.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Tucholi oraz jednostek podległych gminie.

RAPORT – dokument do pobrania TUTAJ.

Mat. sesyjne

 


(red.)