0 3 min 5 miesięcy

1 lipca br. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, które będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  • osiągnęli wiek: 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),
  • pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat. Do tego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie powyższej ustawy, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W związku z powyższym burmistrz Tucholi na wniosek zainteresowanego oraz na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa w gminie Tuchola.

Ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. i po tym terminie można składać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa do Urzędu Miejskiego w Tucholi, plac Zamkowy 1.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela pani Justyna Gackowska – sekretarz gminy Tuchola, pokój 101, tel. 52 5642 509.

W załączeniu do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa (doc.)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa (pdf.)

Przepisy prawne: ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073)

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia pieniężnego z tego tytułu znajdują się na stronie KRUS.


(red.)

tuchola.pl