0 4 min 2 lata

XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 17 września 2021 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 9 Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7b.

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z XXIX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
7.   Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Tucholskiego:
a)   odczytanie wniosku w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego,
b)   odpowiedź Starosty Tucholskiego na wniosek,
c)   przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego,
d)   określenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej,
e)   zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i odebranie od nich zgody na kandydowanie,
f)   podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
g)  przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego,
h)  ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
i)   stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego.
8.   Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.
9.   Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2021 r.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
11. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
12. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością gruntową.
21. Składanie zapytań i interpelacji.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie sesji.
.

(red.)