0 3 min 2 lata

XXXII sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 9.00.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z XXXI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Informacja o stanie środowiska, w tym o zanieczyszczeniach obszaru Powiatu Tucholskiego.
7.  Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
8.  Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim.
 – Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
  –  Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
  –  Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Tucholski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022.
18.Składanie zapytań i interpelacji.
19.Wnioski i oświadczenia radnych.
20.Zamknięcie sesji.

(red.)