0 5 min 2 lata

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Tuchola. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji dostępnymi na stronie poświęconej BO.

Wszelkie pytania związane z BO prosimy kierować drogą mailową pod adres: promocjagmina@tuchola.pl (w temacie wpisując: Budżet Obywatelski).

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

1. Co to jest Budżet Obywatelski Tuchola 2023?

To część budżetu gminy Tuchola oddana do bezpośredniego podziału przez mieszkańców gminy według przyjętych reguł.

2. Kto uruchamia Budżet Obywatelski?

Podstawą uruchomienia Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2023 jest uchwała Rady Miejskiej w Tucholi.

3. Kto ustala kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski?

Kwotę ustala Rada Miejska w Tucholi na wniosek burmistrza.

4. Kto może podzielić Budżet Obywatelski Tuchola 2023?

Podziału dokonują osoby, które ukończyły 16. rok życia i są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Tuchola.

5. O jakiej kwocie do podziału mówimy?

Proponowana kwota przeznaczona do Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2022 wynosi 300 tys. zł z podziałem na miasto (250 tys. zł) i sołectwa (50 tys. zł).

6. Kto może zaproponować wykonanie zadania?

Wnioski mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych i muszą być poparte podpisami 12 mieszkańców na terenie miasta, a na terenie sołectw podpisami 6 mieszkańców. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie.

7. Kto dokonuje wyceny projektu?

Wyceny dokonują zgłaszający projekt. Projekt wraz z kosztorysem jest następnie weryfikowany przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Tucholi. W przypadku, gdy kosztorys zostanie zakwestionowany, zgłaszający mogą odwołać się do burmistrza Tucholi lub poprawić kosztorys.

8. Kto nie może zgłaszać zadań?

Zadania nie może zgłosić osoba pracująca w Urzędzie Miejskim oraz członek Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

9. Gdzie będą dostępne formularze potrzebne do zgłoszenia zadania?

Formularze będą dostępne na stronie tuchola.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Tucholi.

10. Gdzie i w jakim terminie można zgłaszać projekty?

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miejski w Tucholi od 1 marca do 22 kwietnia 2022 r. (do godz. 14:00).

11. Kto to jest lider projektu?

Liderem projektu jest osoba z grona zgłaszających, wytypowana przez zgłaszających do ich reprezentowania podczas przygotowania i realizacji zadania. Liderem projektu nie może być radny Rady Miejskiej w Tucholi.

12. O jaką kwotę można wystąpić?

Projekt zadania nie może przekroczyć 30% kwoty przeznaczonej na zadania, z podziałem na miasto i sołectwa. Zatem wartość projektu realizowanego na terenie miasta może wynosić maksymalnie 75 tys. zł, a na terenie sołectw 15 tys. zł.

13. Kto weryfikuje złożone wnioski?

Pod względem formalnym wnioski weryfikuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, pod względem materialnym (w tym przedstawiony kosztorys) poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Tucholi.

14. Do kogo możesz się odwołać w przypadku negatywnej weryfikacji?

Instancją odwoławczą jest burmistrz Tucholi.

15. Gdzie będzie można zapoznać się ze zgłoszonymi zadaniami?

Zadania będą prezentowane na stronie internetowej tuchola.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz na zorganizowanych przez liderów projektu prezentacjach.

16. Jak i gdzie można głosować?

Głosowanie jest równe, bezpośrednie, powszechne i tajne, odbywa się w czasie i w miejscach wskazanych przez burmistrza. Przewiduje się, że urna pojawi się w każdym z 10 sołectw w gminie Tuchola i na terenie miasta. Swój głos można oddać w dowolnym miejscu na terenie gminy.

17. Na jakie projekty można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na zgłoszony projekt na terenie miasta lub sołectwa. Oznacza to, że mieszkaniec sołectwa może dodać swój głos na projekt zgłoszony w dowolnym sołectwie lub na terenie miejskim, podobnie jak mieszkaniec miasta może oddać swój głos na dowolny projekt zgłoszony w którymkolwiek sołectwie lub na terenie miasta.

18. Które zadania będą realizowane?

Za wybrane do realizacji uznaje się te zadania, które uzyskały kolejno największą ilość głosów aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie.

19. Kto realizuje wybrane zadania?

Realizatorem zadań jest Urząd Miejski w Tucholi.


(red.)

tuchola.pl