0 2 min 2 lata

18 marca 2022 r. o godzinie 09.00 rozpocznie się XXXVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
– sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
– sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
– informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2021 r.,
– sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2021 r.,
– informacja z realizacji zadań związanych z zarządzeniem kryzysowym w Powiecie.
7.Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
8.Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13.Składanie zapytań i interpelacji.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Zamknięcie sesji.

(red.)

BIP Tuchola