28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

BURMISTRZ TUCHOLI ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy

6 min read

W najbliższym czasie spora odpowiedzialność za wybór nowego dyrektora słynnej, tucholskiej „Jedynki” ciążyła będzie na decyzji Burmistrza Tucholi, być może jeszcze większa na kandydacie lub być może, na kandydatce do tej godności. Poprzednik zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko. Prócz zwyczajnych obowiązków, na kandydacie zwiśnie również jarzmo „użerania się” z nieprzychylną gminnej oświacie cząstką Rady Miejskiej. Pasmo stresów pewne, ale w tej pracy to oczywistość, jak to w pracy z dorosłymi ludźmi. Na szczęście młodzież, to już zupełnie inna baśń, ta prawie zawsze kończy się dobrze, pod warunkiem, że dyrektor okaże się sprawnym „aranżerem” szkolnego życia uczniów.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym, przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r., poz. 1597):

 

 • Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. d) uzyskał:

-co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

-pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

-w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 1. e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
 2. f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. g) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz.1189)a w przypadku nauczyciela akademickiego –karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. –Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego;

 1. j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U. z 2017r. poz. 1311);
 2. k) w przypadku cudzoziemca –posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. poz. 224 i 455 , z 2015r. poz. 1132 oraz 2017r. poz. 60).

 

2) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3) Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, ze wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;
 2. b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. e) nie toczy się przeciwko niej o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. f) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 lit. b, e, f, h, j,k.

4) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, oraz
 2. b) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 lit. b- k

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu zawierać muszą następujące wymagane dokumenty:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, której konkurs dotyczy;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo,

– stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

-datę i miejsce urodzenia,

-obywatelstwo,

-miejsce zamieszkania, adres do korespondencji,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnieniem funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
z 2016r. poz. 1721, 1948,2260,2261 oraz 2017r. poz.1530) – w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii kart oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym z numerem telefonu) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi”. Oferty składać należy w terminie do dnia 6 października 2017r. do godz. 14.00 na adres: Gminny Zespół Oświatowy
  w Tucholi, ul. Dworcowa 4,89-500 Tuchola pok. nr 1.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Tucholi.
 4. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

(red.)

tuchola.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook