27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ogłosił konkurs na stanowisko…

4 min read

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 06 maja 2016 r. ogłasza konkurs na stanowisko: urzędnicze do obsługi sekretarskiej Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tucholi w pełnym wymiarze czasu pracy, sygnatura Kd-1101- 94/1.

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Obsługa systemu informatycznego (rejestracja spraw, prowadzenie wykazów, kontrolek, skorowidzów alfabetyczno-numerowych);
2. Obsługa i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
3. Realizowanie czynności związanych z wykonaniem orzeczeń w sprawach karnych i rodzinnych;
4. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
5. Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji;
6. Obsługa urządzeń biurowych;
7. Monitorowanie prawidłowego obiegu dokumentów i teczek wykonawczych pomiędzy zespołem a wydziałami sądu;

II. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych;
2. Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
3. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4. Biegła znajomość obsługi komputera;
5. Znajomość obowiązujących aktów prawnych dotyczących działania sądu
i kuratorskiej służby sądowej w szczególności:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o Kuratorach Sądowych (Dz. U. z 2014r. poz. 795
ze zm.),
Zarządzenie nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej w zakresie organizacji i zakresu działania sekretariatu zespołu kuratorskiej służby sądowej.

III. Wymagania preferowane:

1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie- min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej;
2. Wykształcenie wyższe ( co najmniej 1 stopnia)
3. Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

IV. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

4. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy skierowane  do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ze wskazaniem numeru referencyjnego konkursu, aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego;
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny:  www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl  menu – zakładka: dokumenty do pobrania), mile widziane zdjęcie kandydata;
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
7. Oświadczenie  kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz braku prowadzonego  przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
9. Oświadczenie o stanie zdrowia;
10. Kopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie zawodowe, kserokopie świadectw pracy;
11. Mile widziane referencje;
12. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r.,  poz.1182 z późn. zm.)

Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2016 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Oddział Kadr
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
dot. konkursu o sygnaturze: Kd-1101-94/16.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:
– etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; termin wyznaczony na dzień 16 maja 2016 r;
– etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności; termin wyznaczony na dzień
30 maja 2016r.

– etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna; termin wyznaczony na dzień 07 czerwca 2016r.;

Inne informacje:
Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Tucholi oraz na stronach internetowych Sądów Okręgowego w Bydgoszczy www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i Sądu Rejonowego w Tucholi www.bip.tuchola.sr.gov.pl .

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Tucholi oraz na stronach internetowych Sądów www.bip.bydgoszcz.so.gov.plwww.bip.tuchola.sr.gov.pl .

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

_________________________

                    DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ Henryk Tucholski
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook