2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

IDŹ W ŚLADY MISTRZA – KONKURS

4 min read

Czas mija wolno, zwłaszcza tym, którzy pozostają zamknięci w czterech ścianach, teraz można to odrobinę zmienić, dzięki świetnemu pomysłowi.

Tucholski Ośrodek Kultury wraz z Panią Marią i Panem Adamem Korytowskimi – popularyzatorami malarstwa mistrza Zenona Korytowskiego – ogłaszają konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych pt. „Idź w ślady Mistrza. I Ty możesz zostać artystą!”. Celem konkursu jest popularyzacja sztuk plastycznych wśród dzieci w czasie domowej kwarantanny i zawieszenia zajęć szkolnych, na czas epidemii COVID-19. Organizatorzy przewidzieli dwa tematy prac do wyboru: portret członka rodziny lub widok z mojego okna. Szczegóły i zasady konkursu w znajdą Państwo w załączonym niżej regulaminem.
Uczestnicy konkursu będą walczyć o następujące nagrody: I miejsce – akwarela autorstwa Zenona Korytowskiego przekazana na cele konkursowe przez Marię Korytowską oraz zestaw przyborów plastycznych, II i III miejsce – zestawy przyborów plastycznych.

Zapraszamy do zabawy!

Tuchola, 26.03.2020 r.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „ Idź w ślady  Mistrza

 I   Ty   możesz   zostać   artystą”

 

 

 

 • 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: „Idź w ślady

Mistrza. I Ty możesz zostać artystą”.

 

 1. 2. Organizatorem Konkursu jest Tucholski Ośrodek Kultury wraz z Marią i Adamem Korytowskimi – popularyzatorami malarstwa Zenona Korytowskiego.

 

 1. 3. Celem konkursu jest popularyzacja sztuk plastycznych wśród dzieci w czasie domowej

kwarantanny i zawieszenia zajęć szkolnych, na czas epidemii COVID-19.

 

 1. Organizatorzy przewidzieli dwa tematy prac do wyboru: portret członka rodziny lub widok

z mojego okna.

 

 • 2

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci z gminy Tuchola uczące się w klasach 1-8

szkoły podstawowej.

 

 1. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z członkami komisji konkursowe

 

 1. 3. Uczestnictwo w Konkursie polega przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej na wybrany temat (1 pkt4), w dowolnej technice plastycznej (rysunek, akwarela, olej, kolaż itp.) i dowolnym formacie.

 

 1. Na adres mailowy organizatora: (wystawy@toktuchola.pl) należy przesłać 2 dobrej jakości zdjęcia: pierwsze – wykonanej pracy, drugie – portretowanej osoby lub widoku z okna (w zależności od wybranego tematu). We wiadomości mailowej muszą się znaleźć następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, telefon lub adres kontaktowy oraz tytuł wykonanej pracy.

 

 1. 5. Termin nadsyłania prac mija 14 kwietnia 2020r.

 

 1. 6. Udział w konkursie jest bezpłat

 

 1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej

niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w innych konkursach.

 

 1. 8. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
 • 3

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I PRZYZNANIE NAGRÓD

 

 1. Prace przesłane na konkurs oceni komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – Maria

Korytowska oraz członkowie: Adam Korytowski, Agnieszka Joppek i Katarzyna Piotrowska.

 

 1. 2. Komisja wyróżni 3 prace, które zostaną nagrodzone.

 

 1. 3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 

 1. a) oryginalność,

 

 1. b) zgodność z tematem,

 

 1. c) estetyka,

 

 1. d) kompozycja.

 

 1. Przewidywany termin ogłoszenia wyników: do 27 kwietnia 2020r.

 

 1. 5. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I miejsce – akwarela autorstwa Zenona Korytowskiego przekazana na cele konkursowe przez Marię

Korytowską oraz zestaw przyborów plastycznych,

II i III miejsce – zestawy przyborów plastycznych.

 

 1. 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania wyróżnień lub nagród specjalny

 

 1. Nagrody zostaną zwycięzcom wysłane pocztą lub, po ustaniu zagrożenia chorobą COVID-19,

wręczone osobiście.

 

 • 5

 

RODO

 

 1. Rodzic/ opiekun uczestnika w jego imieniu przesyłający zgłoszenie do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe (wizerunek), a także wyniki konkursu z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio, telewizję oraz media internetowe, a także w celach marketingowych Organizatorów

i sponsorów konkursu.

 

 1. 2. Wzięcie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/ opiekuna uczestnika na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

 1. 3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 

 1. a) Administratorem podanych danych osobowych jest Tucholski Ośrodek Kultury, plac Zamkowy 8;

89-500 Tuchola

 

 1. b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektordanychosobowych@gmail.com c) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu :

– uczestnictwa w konkursie „Idź w ślady Mistrza. I Ty możesz zostać artystą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

– informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe

 

– dowodowym, archiwalnym

 

 1. d) Odbiorcami danych osobowych uczestnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

 1. e) Dane osobowe uczestnika przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa

 

 1. f) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie,

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez

podopiecznego w konkursie.

 

 • 6

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.

 

 1. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 

 1. a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkur Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania Uczestników drogą mailową, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;

 

 1. b) nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;

 

 1. c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;

 

 1. d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

 

 1. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

(red.)

Mat. TOK Tuchola i nadesłane.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook